ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

 1. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
 • ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตอบ    ข.๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

 1. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 • ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
 • ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตอบ   ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

 1. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
 • ฉบับที่ ๕                                                              ค. ฉบับที่  ๖
 • ฉบับที่ ๓                                                              ง. ฉบับที่   ๗

ตอบ   ค. ฉบับที่  ๖

 1. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ มีชื่อย่อว่าอะไร
 • อก. ค. ก.อ.ร.
 • ก.อ. ง. ค.ก.อ.

ตอบ   ข.   ก.อ.

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 • อัยการสูงสุด ค.รองอัยการสูงสุด
 • ก.อ.                                                                     ง.อธิบดีอัยการ

ตอบ   ก. อัยการสูงสุด

 1. องค์กรอัยการประกอบด้วย
 • ก.อ. ค. พนักงานอัยการอื่น
 • อัยการสูงสุด ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. สำนักงานอัยการสูงสุด มีฐานะเป็นอะไร
 • นิติบุคคล ค. เอกชน
 • กรม                                                                      ง.

ตอบ   ก. นิติบุคคล

 1. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคลในสำนักงานอัยการสูงสุด
 • อัยการสูงสุด ค. ผู้ตรวจการอัยการ
 • อธิบดีอัยการ ง. อัยการผู้เชี่ยวชาญ

ตอบ   ก.อัยการสูงสุด

 1. การแบ่งหน่วยงาน การจัดตั้งและกำหนดท้องที่ของภาค และการกำหนดอำนาจและหน้าที่

ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ทำเป็นอะไร

 • ประกาศ ก.อ. ค. ประกาศกระทรวง
 • พระราชกำหนด ง. พระราชกฤษฎีกา

ตอบ    ก. ประกาศ ก.อ.              

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งพนักงานอัยการ
 • อัยการผู้ช่วย ค. อัยการประจำกรม
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญ ง. ผู้ตรวจการอัยการ

ตอบ   ค. อัยการประจำกรม

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง
 • ต้องเป็นไปตามมติของ ก.อ.และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
 • ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด
 • ให้ ก.อ.เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด
 • ถูกเฉพาะข้อ ก  และ  ข

ตอบ  ง.ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ  ข

 1. ในภาคหนึ่ง ๆ ให้มีสำนักงานอัยการภาคโดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้า

เรียกว่าอะไร

 • อธิบดีอัยการ ค. อัยการพิเศษฝ่าย
 • อธิบดีอัยการภาค                 ง. อัยการจังหวัด

ตอบ   ข.อธิบดีอัยการภาค

 1. พนักงานอัยการมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร
 • อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
 • ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด

ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา

 • ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม

กฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาล
 • อัยการสูงสุด ค. อธิบดีอัยการภาค
 • รองอัยการสูงสุด                 ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

 1. ใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาลภายในภาค
 • อัยการจังหวัด ค. อัยการผู้ช่วย
 • อัยการพิเศษฝ่าย                 ง. อธิบดีอัยการภาค

ตอบ    ง. อธิบดีอัยการภาค

 1. พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ เว้นแต่กรณีใด
 • เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในท้องที่หนึ่งไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว
 • เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในภาคมีอำนาจ

ดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค

 • ในคดีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่น หรือโอนคดีไปพิจารณายังศาลอื่น

พนักงานอัยการประจำศาลอื่นนั้น

 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัตินี้
 • มาตรา 17                                                           ค. มาตรา   21
 • มาตรา 20                                                           ง. มาตรา   19

ตอบ   ค. มาตรา   21

 1. ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ ให้เสนอต่อใครเพื่อสั่งไม่ฟ้องได้
 • ก.อ. ค. อัยการพิเศษฝ่าย
 • อัยการสูงสุด ง.รองอัยการสูงสุด

ตอบ   ข.อัยการสูงสุด

 1. สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร
 • ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงาน

ของรัฐ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 • ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

 1. ให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัตินี้
 • มาตรา 20                                                           ค. มาตรา  22
 • มาตรา 25                                                             ง. มาตรา  27

ตอบ    ข. มาตรา  25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017