ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ไว้ ณ วันใด
 • 6 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ค. 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ง. 9 พฤษภาคม พ.ศ.2522

ตอบ   ค. 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย“อาหาร”
 • เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส วัตถุเจือปนอาหาร
 • ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ
 • วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร
 • วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ

ตอบ   ข. ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี

(2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ

เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

 1. “ตำรับอาหาร” หมายความว่า
 • อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นอาหารที่อยู่ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
 • รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารซึ่งระบุเฉพาะน้ำหนักของแต่ละรายการ
 • รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารซึ่งระบุเฉพาะปริมาณของแต่ละรายการ
 • รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารซึ่งระบุน้ำหนักหรือปริมาณของแต่ละรายการ

ตอบ  ง. รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารซึ่งระบุน้ำหนักหรือปริมาณของแต่ละรายการ

“ตำรับอาหาร” หมายความว่า รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารซึ่งระบุน้ำหนักหรือปริมาณของแต่ละรายการ

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ   ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 1. ข้อใดคือหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะ
 • กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
 • กำหนดอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ใครเป็นประธานใน“คณะกรรมการอาหาร”
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตอบ   ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1. “คณะกรรมการอาหาร”มีอำนาจหน้าที่ที่ให้คำแนะนำ ความเห็น แก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตในเรื่องใด
 • การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต
 • การวินิจฉัยอุทธรณ์
 • การเพิกถอนทะเบียนตำรับอาหาร
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ให้ใช้ได้จนถึงวันใด
 • 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
 • 31 ธันวาคมของปีที่สี่นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
 • 31 ธันวาคมของปีที่ห้านับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
 • 1 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

ตอบ   ก. 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

มาตรา 18 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 1. ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในกี่วัน
 • 90 วัน                                                                   ค. 30  วัน
 • 60 วัน                                                                   ง. 45  วัน

ตอบ   ค. 30  วัน

มาตรา 19 ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า หรือสถานที่เก็บอาหาร ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขออนุญาตย้ายสถานที่ดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ย้ายสถานที่ดังกล่าวนั้น

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

 1. ถ้าใบอนุญาตหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารสูญหาย ต้องยื่นรับคำขอใบแทนต่อผู้อนุญาตภายในกี่วัน
 • 15 วัน                                                                   ค. 20  วัน
 • 60 วัน                                                                   ง. 30  วัน

ตอบ   ก. 15  วัน                          

มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารสูญหายหรือถูกทำลายให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

ตำรับอาหารภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

 1. ข้อใด ไม่ใช่ อาหารที่ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย
 • อาหารปลอม ค. อาหารไม่บริสุทธิ์
 • อาหารผิดมาตรฐาน ง. อาหารควบคุมเฉพาะ

ตอบ   ง. อาหารควบคุมเฉพาะ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ อาหารไม่บริสุทธิ์
 • อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
 • อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
 • อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความชำรุดบกพร่องหรือความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
 • อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย

ตอบ   ค. อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใด โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความชำรุดบกพร่องหรือความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น

 1. ข้อใดคืออาหารปลอม
 • อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
 • อาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง
 • วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และจำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น

ตอบ   ง. วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และจำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น

 1. อาหารที่มีลักษณะใดถือว่าเป็นอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด
 • ไม่ปลอดภัยในการบริโภค
 • มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ
 • มีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งอาหาร ดัดแปลงแก้ไข สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
 • สั่งให้งดผลิตหรืองดนำเข้าซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภค
 • ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารรายใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 30 เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ หรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจ

(1) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งอาหาร ดัดแปลงแก้ไข สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

(2) สั่งให้งดผลิตหรืองดนำเข้าซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภค

(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารรายใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา27 หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้บรรจุอาหาร โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตโดยแน่ชัด ให้ระบุชื่อผู้ผลิตพร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถ้าอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือลำดับครั้งที่ผลิตหรือนำเข้า ก็ให้ระบุชื่อทางการค้าและลำดับครั้งที่ผลิตหรือนำเข้านั้นด้วย แล้วแต่กรณี

(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ผลิตโดยแน่ชัดแต่ปรากฏตัวผู้จำหน่าย ให้ระบุชื่อผู้จำหน่ายและสถานที่จำหน่าย พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017