ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 คือปี พ.ศ.ใด
 • พ.ศ. 2540 ค. พ.ศ. 2535
 • พ.ศ. 2532 ง. พ.ศ. 2537

ตอบ   ข. พ.ศ. 2532

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ไว้ ณ วันใด
 • 14 มกราคม พ.ศ. 2532 ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532                                                ง. 16  มกราคม พ.ศ. 2532

ตอบ   ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 • มาตรา 20                                                             ค. มาตรา  29
 • มาตรา 26 ง. มาตรา  30

ตอบ   ง. มาตรา  30

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 มีกี่มาตรา
 • 10 มาตรา                                                             ค. 3  มาตรา
 • 5 มาตรา                                                               ง. 12 มาตรา

ตอบ    ค. 3  มาตรา

 1. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 คือใคร

ตอบ  ค. พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้ไว้ ณ วันใด
 • 19 กันยายน  2504                                                             ค. 21  กันยายน  2504
 • 20 กันยายน  2504                                                             ง. 22  กันยายน  2504

ตอบ   ง. 22  กันยายน  2504    

 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 • วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90  วัน
 • หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120  วัน
 • หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180  วัน

ตอบ   ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีกี่มาตรา
 • 4 หมวด  35  มาตรา                                          ค. 5  หมวด  35  มาตรา
 • 5 หมวด  30  มาตรา                                          ง. 5  หมวด  40  มาตรา

ตอบ    ข. 5  หมวด  30  มาตรา

 1. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532
 • เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่
 • เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
 • มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ   ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504   คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  คือ  โดย ที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กำหนดให้สัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติใน พื้นที่ที่อนุญาตดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปตราบเท่าอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ แต่เนื่องจากได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ สมควรแก้ไขมาตรา ๓๐ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย สาธารณะ และเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

 1. “สัตว์” หมายความว่าอย่างไร
 • สัตว์ทุกชนิดตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ ค. สิ่งที่สัตว์ทำขึ้น
 • สิ่งที่เกิดจากสัตว์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

“สัตว์” หมายความถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจากสัตว์ และสิ่งที่สัตว์ทำขึ้น

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*รักษาการตามพระ ราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 1. เมื่อ รัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ รื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศเป็นกฎหมายใด
 • พระราชกฤษฎีกา ค. กฏกระทรวง
 • พระราชกำหนด ง. ประกาศกระทรวง

ตอบ    ก. พระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่า สนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ รื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขต แห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

 1. การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยกฎหมายใด
 • พระราชกฤษฎีกา ค. กฏกระทรวง
 • พระราชกำหนด ง. ประกาศกระทรวง

ตอบ    ก. พระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย

 1. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ อยู่ในหมวดใดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 • หมวดที่ 2                                                             ค. หมวดที่  4
 • หมวดที่ 3                                                             ง. หมวดที่  5

ตอบ   ก. หมวดที่  2

 1. ใครเป็นประธานใน “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ”
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ตอบ   ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ”ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม* เป็นประธาน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017