ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

 1. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ไว้ ณ วันใด
 • 23 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ค. 7 เมษายน 2543
 • 24 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ง. 8 เมษายน 2543

ตอบ   ก.23  มีนาคม พ.ศ. 2543

 1. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 23 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ค. 7 เมษายน 2543
 • 24 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ง. 8 เมษายน 2543

ตอบ   ค. 7 เมษายน 2543 

 1. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 • 23 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ค. 7 เมษายน 2543
 • 24 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ง. 8 เมษายน 2543

ตอบ  ง. 8 เมษายน 2543 

 1. “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
 • องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
 • หน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ามีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ 50
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ   ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 1. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีกี่หมวด กี่มาตรา
 • 5 หมวด   79  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 • 6 หมวด   79  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 • 5 หมวด   97  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 • 6 หมวด   97  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

ตอบ    ง. 6  หมวด   97  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

 1. ใครคือประธานใน “คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์”
 • รัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม
 • อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตอบ   ก.รัฐมนตรี

 1. “คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 4 ปี                                                                                ค.  3  ปี
 • 5 ปี                                                                                ง.  2  ปี

ตอบ  ง.  2  ปี

 1. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของกรรมการทั้งหมด
 • 1 ใน   4                                                      ค.  1  ใน  3
 • ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ง.   2  ใน  3

ตอบ   ข.ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง           

 1. “คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
 • กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง
 • เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้
 • เสนอความเห็นและให้คำแนะนำแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือองค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ค. กรรมการ ของรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 2 ปี                                                                                ค.  4  ปี
 • 3 ปี                                                                                ง.  5  ปี

ตอบ   ก.2  ปี        

 1. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
 • กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง
 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

ตอบ   ข.กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง

 1. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีระยะเวลาใช้บังคับตามที่นายจ้างและสหภาพแรงงานได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่ากี่ปีมิได้
 • 1 ปี                                                                                ค.  3  ปี
 • 2 ปี                                                                                ง.   5  ปี

ตอบ   ค.  3  ปี

 1. จากข้อ 14  ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับกี่ปีนับแต่วันที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน
 • 1 ปี                                                                                ค.  3  ปี
 • 2 ปี                                                                                ง.  4  ปี

ตอบ   ก.1  ปี        

 1. ที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือสหภาพแรงงานต้องมีจำนวนฝ่ายละไม่เกินกี่คน
 • 5 คน                                                             ค.  3  คน
 • 4 คน                                                             ง.  2  คน

ตอบ  ง.  2  คน

 1. นายจ้างจะต้องประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แก่ลูกจ้างทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
 • 5 คน                                                             ค.  3  คน
 • 4 คน                                                             ง.  2  คน

ตอบ  ค.  3  คน

 1. นายจ้างต้องนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
 • 10 วัน                                                           ค. 20   วัน
 • 7 วัน                                                             ง.  15  วัน

ตอบ   ง.  15  วัน

 1. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัตินี้
 • มาตรา 30                                                   ค. มาตรา   25
 • มาตรา 29                                                     ง. มาตรา   22

ตอบ    ข.มาตรา  29           

 1. ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใด
 • ไม่มีการเจรจากันภายในกำหนด
 • มีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค.ถูกทั้ง   ก  และ  ข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017