ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร
ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร

ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร

 1. การแก้ดินที่เป็นด่างควรใส่สารใด
 • CaCl                                                                                    ค. MgSo4
 • CaSo4                 ง. CaO

ตอบ      ข.  CaSo4

 1. ไข่ที่จะนำมาฟักไม่ควรเก็บไว้นานเกินกี่วัน
 • 7 วัน                                                                                    ค. 5  วัน
 • 10 วัน                                                                                   ง. 3  วัน

ตอบ   3   วัน

 1. Hydrophonics คืออะไร
 • การปลูกโดยการใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก                          ค. การปลูกโดยการใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุปลูก
 • การปลูกโดยการใช้หินกรวดเป็นวัสดุปลูก                   ง. การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืช

ตอบ   ง. การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืช 

 1. swort ตัว s  ย่อมาจากอะไร

ตอบ  ก. Strengths    

 1. พันธุ์เป็ดพื้นเมืองที่ออกไข่เร็วคือพันธุ์ใด
 • พันธุ์ปากน้ำ ค. พันธุ์กบินทร์บุรี
 • พันธุ์นครปฐม                                                                    ง. พันธุ์ปักกิ่ง

ตอบ  ก. ปากน้ำ           

 1. ข้อใด ไม่ใช่ การขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบไม่ใช่เพศ
 • การตัดแยกลำหลัง ค.การตัดชำ
 • เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ง. การตัดแยกลำหน้า

ตอบ  ข. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ       

 1. ข้อใดคือเครื่องมือตอนสัตว์ใหญ่
 • Kick stop cow  ค. Burdizzo
 • BUDDEX   ง. Cattle lift Big

ตอบ   ค. Burdizzo

 1. สมุนไพรที่แก้ไฟไหม้เบื้องต้น
 • รางจืด ค.ว่านหางจระเข้
 • พุดตาน                                                                ง.เสลดพังพอนตัวผู้

ตอบ   ค.ว่านหางจระเข้

 1. ข้อใดคือวัตถุที่เกิดจากการสลายตัวของหินที่นำมาแก้ดินกรด
 • ดินมาร์ล ค. แร่
 • ดินทราย                                                               ง. ดินร่วน

ตอบ    ก.ดินมาร์ล

ดินมาร์ล (marl) ไม่ใช่แร่ดินแต่หมายถึงดินที่มีเนื้อค่อนข้างร่วนและมีส่วนประกอบที่สำคัญเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)  การกำเนิด  ดินมาร์ลเกิดจากผุพังของหินปูน

ดินมาร์ลใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ ใช้ด้านเกษตรกรรม โดยเป็นวัตถุที่ช่วยแก้ความเป็นกรดของดิน ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้ดินมาร์ลในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดซึ่งได้ผลดี

 1. โครงการในพระราชดำริที่ปรับปรุงดินเปรี้ยวคือโครงการใด

ตอบ   ก. โครงการหลวงพิกุลทอง

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยางพารา
 • ยางพาราเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและเปรู ทวีปอเมริกาใต้
 • การกรีดยางในขณะที่ต้นยางเปียก จะไม่ทำให้เกิดโรคเส้นดำหรือเปลือกเน่าได้
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางมากที่สุดคือ ช่วง 00-10.00 น.
 • ตอนเช้าปริมาณน้ำยางที่ได้จากการกรีดจะมากกว่าตอนเช้ามืด

ตอบ  ก. ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและเปรู ทวีปอเมริกาใต้

 1. สหกรณ์การเกษตรคือ
 • องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้น แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ    ง. ถูกทั้ง   ก  และ  ค

สหกรณ์การเกษตร คือ องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
 • เกษตรอินทรีย์ ใช้ต้นทุนการผลิตที่สูง
 • การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง
 • การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำเท่านั้น
 • ผลผลิตพืชอินทรีย์ มีรสชาติดีแต่เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน

ตอบ    ข. การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง

 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร
 • รับฝากเงิน
 • ให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร
 • จัดหาตลาดจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ในการจัดสวนน้ำควรปลูกพืชชนิดใดริมตลิ่ง
 • สันตะวา                                                              ค. แหนแดง
 • กระจับ                                                                ง. เตยด่าง

ตอบ  ง. เตยด่าง

 1. ดอกปทุมมานิยมส่งออกเพราะอะไร
 • น้ำหนักน้อย ก้านช่อดอกยาว ช่อดอกชูเหนือทรงพุ่ม
 • ขนส่งง่าย อายุการใช้งานค่อนข้างทน
 • มีความหลากหลายในรูปร่างและสีสันของดอก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ  

 1. บุคคลใดไม่อยู่ในคณะกรรมการกักกันพืช
 • อธิบดีกรมประมงหรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน
 • ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน

ตอบ   ค. อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน

 1. อยู่ใกล้โรงงานขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ควรปลูกข้าวพันธ์ใดส่งโรงงาน
 • ขาวกอเดียว ค. ข้าวหอมแดง
 • แก่นจันทร์                                                           ง. นางพญา 132

ตอบ   ก. ขาวกอเดียว

ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวที่ต้องการแป้งที่มี คุณสมบัติที่เฉพาะมาก คือ ต้องเป็นแป้งที่มีความแข็ง หรือมีปริมาณอมิโลสสูง มีความหนืดสูงเมื่อแป้งเย็นตัว ข้าวที่ใช้โดยทั่วไปต้องเป็นข้าวนาปี ที่มีผลผลิตปีละครั้ง และผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ข้าวประเภทนี้มีหลายประเภท เช่น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ แป้งข้าวที่ใช้ทำขนมไทย เป็นต้น พันธุ์ที่ใช้ เช่น ขาวกอเดียว บาร์เลย์ เหลืองสิบเอ็ด ปลูกแถว จ. พิจิตร นครสวรรค์ พันธุ์พลายงามปราจีนบุรี ปราจีนบุรี1 ปราจีนบุรี 2 ปลูกแถว จ. ปราจีนบุรี นครนายก ทางภาคใต้ มีพันธุ์ เฉี้ยงพัทลุง เป็นต้น

 1. พืชข้อใดไม่ช่วยบำรุงดิน
 • กระถิน                                                                 ค. ข้าวโพด
 • ถั่วลิสง                                                                                 ง.  ปอเทือง

ตอบ     ค. ข้าวโพด            

 1. พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดคือพืชชนิดใด
 • พืชน้ำ ค. พืชตระกูลหญ้า
 • พืชตระกูลถั่ว ง. พืชผล

ตอบ   ข. พืชตระกูลถั่ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017