ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดสิ่งใด
 • ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
 • ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 • มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ตอบ   ก. ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 1. สภากรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
 • 4 ปี                                                                        ค. 5  ปี
 • 3 ปี                                                                        ง.  2  ปี

ตอบ   ก. 4  ปี

 1. การออกกฎหมายของกรุงเทพมหานครให้จัดทำเป็น
 • พระราชกฤษฎีกา ค. ข้อกำหนดกรุงเทพมหานคร
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ง. ประกาศกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ข. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

 1. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
 • กรุงเทพมหานคร ค. องค์การบริหารส่วนตำบล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. เทศบาล

ตอบ   ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 1. จำนวนราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน
 • 20 คน                                                                   ค. 30  คน
 • 40 คน                                                                   ง.  35  คน

ตอบ   ค. 30  คน

 1. กิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจของเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ให้จัดตั้งเป็น
 • สหกรณ์ ค. สมาคม
 • สหการ ง.  สำนักงาน

ตอบ   ข. สหการ

 1. การจัดตั้ง ยุบ สหการ ให้ทำโดยกฏหมายใด
 • พระราชบัญญัติ ค. กฏกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง                                             ง. พระราชกฤษฎีกา

ตอบ  ง. พระราชกฤษฎีกา

 1. ผู้มีอำนาจควบคุมดูแล เทศบาลคือใคร
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. ปลัดอำเภอ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายก อบต.

ตอบ  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

 1. เทศบาลเมือง มีประชาการไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 5,000 คน ค. 10,000 คน
 • 20,000 คน ง. 15,000 คน

ตอบ  ค. 10,000 คน

 1. สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน
 • 24 คน ค. 36  คน
 • 12 คน                                                                   ง.  48  คน

ตอบ   ก. 24 คน

 1. รองนายกเมืองพัทยามีจำนวนกี่คน
 • 2 คน                                                                     ค.  3  คน
 • 4 คน                                                                     ง.  5  คน

ตอบ   ข. 4 คน

 1. ผู้มีอำนาจให้ เลขานุการสภาตำบล พ้นจากตำแหน่งคือใคร
 • นายก อบต.                                                         ค. ปลัดอบต.
 • นายอำเภอ ง. รองนายก อบต.

ตอบ  ข. นายอำเภอ

 1. อบต.ขนาดใหญ่ มีรายได้กี่บาท

ก.รายได้ 10 ล้านบาท                                                 ค. รายได้ 20 ล้านบาท

ข. รายได้ 30 ล้านบาท                                                ง. รายได้ 40 ล้านบาท

ตอบ ข. รายได้ 20 ล้านบาท

(1) อบต. ชั้น 1 รายได้ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (2) อบต. ชั้น 2 รายได้ระหว่าง 12 – 20 ล้านบาท (3) อบต. ชั้น 3 รายได้ระหว่าง 6 – 12 ล้านบาท (4) อบต. ชั้น 4 รายได้ไม่เกิน 6 ล้านบาท (5) อบต.

ชั้น 5 รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 1. ผู้รักษาการตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คือใคร
 • นายกรัฐมนตรี ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ผู้ซื่องรัฐมนตรีมอบหมาย

ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 1. คำย่อของ “สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”
 • ส.ก.ถ. ค. ก.ม.ถ.
 • ก.ส.ถ. ง. ก.ถ.

ตอบ  ง. ก.ถ.

 1. จำนวนกรรมการใน “สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” กี่คน
 • 20 คน ค. 18  คน
 • 15 คน                                                                   ง. 17  คน

ตอบ   ง. 17  คน

 1. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศาล มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน
 • 6 คน                                                                    ค. 15  คน
 • 10 คน                                                                   ง.  3  คน

ตอบ  ก. 6   คน

 1. ภาษีบุหรี่ จัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวลละเท่าใด
 • 5 สตางค์                                                              ค. 10  สตางค์
 • 12 สตางค์                                                            ง. 15  สตางค์

ตอบ   ค. 10  สตางค์

 1. จังหวัดใดมีเทศบาลนครมากที่สุด

ก. นนทบุรี                                                                    ค. กรุงเทพมหานคร

ข. สุราษฎร์ธานี                                                           ง. นครราชสีมา

ตอบ      ค. กรุงเทพมหานคร  

ก. นนทบุรี                              มีเทศบานคร  13   แห่ง

ข. สุราษฎร์ธานี                    มีเทศบาลนคร       แห่ง

ค. กรุงเทพมหานคร             มีเทศบาลนคร  30   แห่ง

ง. นครราชสีมา                     มีเทศบาลนคร       แห่ง

 1. หนังสือที่มิต้องลงชื่อมีกี่ชนิด
 • 2 ชนิด                                                                  ค. 4  ชนิด
 • 3 ชนิด                                                                  ง. ชนิดเดียว

ตอบ   ก. 2  ชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017