ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบธุรการ
ข้อสอบธุรการ

ข้อสอบธุรการ

 1. “ประกาศ”จัดเป็นหนังสือชนิดใด
  ก.  หนังสือสั่งการ                                                           ข.  หนังสือแถลงข่าว
  ค.  หนังสือแถลงการณ์                                                   ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
  ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
 2. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด
 • หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
 • ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
 • ถูกทั้งข้อ ก. และ ข
 • ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 1. หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร
  ก.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
  ข.  หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน
  ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
  ง.  ถูกทุกข้อ
  ตอบ  ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
 2. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร
  ก.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
  ข.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
  ค.  ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว
  ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
  ตอบ  ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
 3. ในการเขียนจดหมายราชการควรหลีกเลี่ยงข้อใด

ก. เขียนให้ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ

ข. เขียนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย

ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร

ง. เขียนให้มีข้อความสุภาพ

ตอบ  ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร  

 1. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อข้อใดถูกที่สุด

ก. นายองค์การ  รักท้องถิ่น

ข. น.ส. สุดสวย  รักบ้าน

ค. (องค์การ  รักท้องถิ่น)

ง.  (นางสาวสุดสวย  รักบ้าน)

ตอบ  ง. (นางสาวสุดสวย  รักบ้าน)

 1. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบการเงิน

ตอบ  ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

 1. ทะเบียนงานสารบรรณมี3 ประเภท คือข้อใด?
  ก.  ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
  ข.  ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง,และทะเบียนย่อเรื่อง
  ค.  ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และ ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ
  ง.  ผิดทุกข้อ
  ตอบ  ก.  ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
 2. งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
 • งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา การยืม และการ          ทำลาย
 • งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่างการพิมพ์ การส่ง การรับ การเก็บรักษาและการทำลาย
 • งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ด้วย
 • เหมือนข้อ ค. แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์

ตอบ      ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย

 1. หลักการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่ถูกต้องคือข้อใด

ก. เก็บรวบรวมเรื่องทุกเรื่องไว้ในแฟ้มเดียวกัน

ข. เก็บเอกสารวันที่ล่าสุดไว้ข้างหลัง

ค. เก็บแยกตามประเภท หมวดหมู่ของเอกสาร

ง. ปล่อยให้เอกสารมีจำนวนมากก่อนจึงนำมาเก็บเข้าแฟ้ม

ตอบ  ค. เก็บแยกตามประเภท หมวดหมู่ของเอกสาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017