ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบสำรวจรังวัด
ข้อสอบสำรวจรังวัด

ข้อสอบสำรวจรังวัด

 1. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่
 • รายละเอียดของแผนที่
 • ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ
 • ความสวยงามของแผนที่
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

 1. การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร
 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก
 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก
 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ค. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก

 1. ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)
 • Triangulation ค. Gravity
 • Traverse ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร
 • ขนาดและรูปร่างของโลก ค. ความสวยงามของโลก
 • ความโค้งของโลก ง. ความใหญ่โตของโลก

ตอบ   ก. ขนาดและรูปร่างของโลก

 1. ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก
 • Control Point ค. Triangulation
 • Plane Servey ง. Remote Sensing

ตอบ   ข. Plane Servey          หรือการสำรวจแบบราบ

 1. ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน
 • Control Point ค. Triangulation
 • Plane Servey ง. Remote Sensing

ตอบ   ก. Control Point                                                                                                                                              หมุดหลักฐาน คือ จุดที่เลือกขึ้นในภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของการทำแผนที่

 1. การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
 • หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ
 • หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
 • Horizontal Control
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค

 1. จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
 • Vertical Control
 • Horizontal Control
 • หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค

 1. การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น
 • 2 ขั้น                                                                            ค.  3  ขั้น
 • 4 ขั้น                                                                            ง.  5  ขั้น

ตอบ  ข.  4  ขั้น   ได้แก่   งานขั้นที่  1    ( First   Order )

งานขั้นที่  2   ( Second Order )

งานขั้นที่  3   (Third  Order)

งานขั้นที่  4

 1. ผลงานที่มีความละเอียด สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด
 • งานขั้นที่ 4                                                                                 ค. งานขั้นที่  2
 • งานขั้นที่ 3                                                                                 ง.  งานขั้นที่  1

ตอบ  ง.  งานขั้นที่  1

 1. หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ
 • งานขั้นที่ 1                                                                                 ค. งานขั้นที่  2
 • งานขั้นที่ 1, 2                                                                            ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3

ตอบ  ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3

 1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด
 • กรมแผนที่ป่าไม้ ค. กรมแผนที่ทหาร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา ง. กรมแผนที่ทางหลวง

ตอบ  ค. กรมแผนที่ทหาร

 1. การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร
 • หมุดหลักฐานหลัก ค. หมุดหลักฐานย่อย
 • หมุดหลักฐานรอง ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

 1. การวางหมุดหลักฐานในแนวนอนเมื่อได้วางหมุดหลักฐานหลักตามจุดต่างๆแล้วทำการรังวัดเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันจะต้องทำเป็นรูปอะไร
 • รูปทรงเรขาคณิต ค. รูปสามเหลี่ยม
 • รูปวงกลม ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 1. งานระดับ คือ
 • Leveling
 • การสำรวจความถูกต้องในระดับสูง
 • วิธีหาระยะความสูงตามแนวยืนของจุดต่างๆบนพื้นโลก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. งานโครงข่ายสามเหลี่ยม คือ
 • Traverse Line                                                                           ค. Triangulation
 • Base line                                                                                    ง. Plane Servey

ตอบ   ค. Triangulation

 1. งานวงรอบ  คือ
 • Traverse Line                                                                           ค. Triangulation
 • Base line                                                                                    ง. Plane Servey

ตอบ   ก. Traverse  Line 

 1. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ คือข้อใด
 • การเขียนรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
 • การเขียนลวดลายประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
 • การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
 • การเขียนรายละเอียดประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ตอบ  ค. การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

 1. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • การสร้างเส้นขนานลงในกระดาษตามลักษณะของเส้นโครงของแผนที่แบบที่เลือกขึ้นใช้
 • การสร้างเส้นเมอริเดียนลงในกระดาษตามลักษณะของเส้นโครงของแผนที่แบบที่เลือกขึ้นใช้
 • เขียนจุดที่เป็นหมุดหลักฐานทางแนวนอนลงไปในเส้นโครงแผนที่ให้ตรงตามตำบลที่ตั้ง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การสำรวจรายละเอียดของภูมิประเทศ โดยการถ่ายรูป คือ
 • การสำรวจทางอากาศเพื่อทำแผนที่
 • การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่
 • การสำรวจทาง Remote Sensing เพื่อทำแผนที่
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ   ก. การสำรวจทางอากาศเพื่อทำแผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017