Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบสำรวจรังวัด
ข้อสอบสำรวจรังวัด

ข้อสอบสำรวจรังวัด

 1. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่
 • รายละเอียดของแผนที่
 • ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ
 • ความสวยงามของแผนที่
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

 1. การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร
 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก
 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก
 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ค. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก

 1. ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)
 • Triangulation ค. Gravity
 • Traverse ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร
 • ขนาดและรูปร่างของโลก ค. ความสวยงามของโลก
 • ความโค้งของโลก ง. ความใหญ่โตของโลก

ตอบ   ก. ขนาดและรูปร่างของโลก

 1. ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก
 • Control Point ค. Triangulation
 • Plane Servey ง. Remote Sensing

ตอบ   ข. Plane Servey          หรือการสำรวจแบบราบ

 1. ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน
 • Control Point ค. Triangulation
 • Plane Servey ง. Remote Sensing

ตอบ   ก. Control Point                                                                                                                                              หมุดหลักฐาน คือ จุดที่เลือกขึ้นในภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของการทำแผนที่

 1. การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
 • หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ
 • หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
 • Horizontal Control
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค

 1. จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
 • Vertical Control
 • Horizontal Control
 • หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค

 1. การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น
 • 2 ขั้น                                                                            ค.  3  ขั้น
 • 4 ขั้น                                                                            ง.  5  ขั้น

ตอบ  ข.  4  ขั้น   ได้แก่   งานขั้นที่  1    ( First   Order )

งานขั้นที่  2   ( Second Order )

งานขั้นที่  3   (Third  Order)

งานขั้นที่  4

 1. ผลงานที่มีความละเอียด สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด
 • งานขั้นที่ 4                                                                                 ค. งานขั้นที่  2
 • งานขั้นที่ 3                                                                                 ง.  งานขั้นที่  1

ตอบ  ง.  งานขั้นที่  1

 1. หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ
 • งานขั้นที่ 1                                                                                 ค. งานขั้นที่  2
 • งานขั้นที่ 1, 2                                                                            ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3

ตอบ  ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3

 1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด
 • กรมแผนที่ป่าไม้ ค. กรมแผนที่ทหาร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา ง. กรมแผนที่ทางหลวง

ตอบ  ค. กรมแผนที่ทหาร

 1. การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร
 • หมุดหลักฐานหลัก ค. หมุดหลักฐานย่อย
 • หมุดหลักฐานรอง ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

 1. การวางหมุดหลักฐานในแนวนอนเมื่อได้วางหมุดหลักฐานหลักตามจุดต่างๆแล้วทำการรังวัดเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันจะต้องทำเป็นรูปอะไร
 • รูปทรงเรขาคณิต ค. รูปสามเหลี่ยม
 • รูปวงกลม ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 1. งานระดับ คือ
 • Leveling
 • การสำรวจความถูกต้องในระดับสูง
 • วิธีหาระยะความสูงตามแนวยืนของจุดต่างๆบนพื้นโลก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. งานโครงข่ายสามเหลี่ยม คือ
 • Traverse Line                                                                           ค. Triangulation
 • Base line                                                                                    ง. Plane Servey

ตอบ   ค. Triangulation

 1. งานวงรอบ  คือ
 • Traverse Line                                                                           ค. Triangulation
 • Base line                                                                                    ง. Plane Servey

ตอบ   ก. Traverse  Line 

 1. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ คือข้อใด
 • การเขียนรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
 • การเขียนลวดลายประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
 • การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
 • การเขียนรายละเอียดประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ตอบ  ค. การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

 1. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • การสร้างเส้นขนานลงในกระดาษตามลักษณะของเส้นโครงของแผนที่แบบที่เลือกขึ้นใช้
 • การสร้างเส้นเมอริเดียนลงในกระดาษตามลักษณะของเส้นโครงของแผนที่แบบที่เลือกขึ้นใช้
 • เขียนจุดที่เป็นหมุดหลักฐานทางแนวนอนลงไปในเส้นโครงแผนที่ให้ตรงตามตำบลที่ตั้ง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การสำรวจรายละเอียดของภูมิประเทศ โดยการถ่ายรูป คือ
 • การสำรวจทางอากาศเพื่อทำแผนที่
 • การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่
 • การสำรวจทาง Remote Sensing เพื่อทำแผนที่
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ   ก. การสำรวจทางอากาศเพื่อทำแผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top