ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แนวข้อสอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แนวข้อสอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • sso.go.th                                                 ค. www.redcross.or.th
 • mol.go.th                                 ง. www.dti.or.th

ตอบ   ง. www.dti.or.th

 1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีชื่อย่อว่าอะไร
 • สทป. ค. สชท.
 • สปท. ง. สป.

ตอบ  ก. สทป.      

 1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ตอบ   ค. 1 มกราคม 2552

 1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีภารกิจในการดำเนินการอย่างไรบ้าง
 • ดำเนินการวิจัยโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
 • ทำการวิจัยและพัฒนาจากระดับองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • พัฒนายุทโธปกรณ์ต้นแบบตามความต้องการของเหล่าทัพ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • The Thai Red Cross Society
 • Defence Technology Institute
 • The Customs Department
 • Department The Customs

ตอบ    ข. Defence Technology Institute

 1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
 • กรุงเทพมหานคร ค. ปทุมธานี
 • นนทบุรี ง. สมุทรปราการ

ตอบ   ข. นนทบุรี               

 1. ใครคือผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • นายศรีจรุง พันธัย ค. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
 • พันเอก ผศ.ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว ง. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

ตอบ   ง. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

 1. รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ   ค. 3  คน  ได้แก่

 1. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์                 รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค)
 2. พันเอก ผศ.ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(ปฏิบัติการ)
 3. นายศรีจรุง พันธัย                                 รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สนับสนุน)
 4. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการบริหาร
 • พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์                 ค. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์
 • นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์                                 ง. พลเอก ประยุทธ์ เมฆวิชัย

ตอบ   ก. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

 1. ใครเป็นประธานในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
 • พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์                 ค. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์
 • นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์                                 ง. พลเอก ประยุทธ์ เมฆวิชัย

ตอบ   ก. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

 1. ใครเป็นประธานในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 • พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์                 ค. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์
 • นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์                                 ง. พลเอก ประยุทธ์ เมฆวิชัย

ตอบ   ข. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

 1. ใครเป็นประธานในคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล
 • พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์                 ค. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์
 • นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์                                 ง. พลเอก ประยุทธ์ เมฆวิชัย

ตอบ   ค. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017