ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบวิชาทหารราบ
แนวข้อสอบวิชาทหารราบ

แนวข้อสอบวิชาทหารราบ

 1. เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ
  ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง
  ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
  ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรงต่อ รมว.กห. ได้แก่
  ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
  ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
  ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
  ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

 1. เหตุการณ์ที่นับว่าสำคัญที่หน่วยใน ทบ. จะต้องรายงานต่อ ผบ.ทบ. ได้แก่
  ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
  ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
  ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
  ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

 1. เมื่อเกิดเหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้กันขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายจะต้องรายงานตรงต่อ
  ก. รมว.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
  ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
  ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี

 1. เหตุที่ต้องรายงานต่อ หน.ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ได้แก่
  ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย
  ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
  ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย

 1. เมื่อเกิดเรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ต้องรายงานตรงต่อ
  ก. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
  ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.สส. แล้วแต่กรณี
  ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
  ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ง. ไม่มีข้อถูก

 1. เมื่อมีการรายงานด่วนตรงต่อ รมว.กห. แล้วต้องรายงานตรงต่อใคร (แล้วแต่กรณี)
  ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห. ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร

ข. ผบ.สส.                                                                                           ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.  

 1. เมื่อมีเหตุนับว่าสำคัญเกิดขึ้นแล้วได้รายงานตรงต่อ รมว.กห. แล้วจะต้อง
  ก. รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
  ข. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
  ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 1. หัวข้อการรายงานด่วนที่สุดตามคำชี้แจงกองทัพบก พ.ศ.2495 คือ
  ก. เมื่อไร, ใคร, ทำไม, ที่ไหน, อย่างไร
  ข. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, อย่างไร
  ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร
  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร

 1. ข่าวที่เกี่ยวกับทหารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือรายคาบอันเป็นเรื่องเสื่อมเสียนั้น หากข่าวระบุว่าเป็นทหารหน่วยใด ให้ ผบ.หน่วย รายงานตรงต่อ
  ก. รมว.กห. ค. ผบ.ทบ.

ข. ผบ.สส.                                                                                           ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข. ผบ.สส.

 1. หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหารหรือหน่วยราชการที่อยู่ใกล้
  ข. ให้ไปรายงานตนที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก หรือกองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี)
  ค. ไปรายงานตนที่หน่วยตามข้อ ก. และ ข. หน่วยใดหน่วยหนึ่ง
  ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ง. ไม่มีข้อใดถูก

 1. หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด
  ข. ให้ไปรายงานตนที่กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า
  ค. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ หรือกองบัญชาการกองทัพบก

ส่วนหน้า (ถ้ามี)
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด

 1. การไปรายงานตนเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าสามารถทำได้ควรไปรายงาน
  ก. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้
  ข. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแก่หน้าที่ของผู้ไปรายงาน
  ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน
  ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน

 1. การเดินทางไปปฏิบัติราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดที่ตนรับราชการ กรณีไปราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบ
  ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน

ไปติดต่อราชการ
ข. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน

ไปติดต่อราชการ
ค. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน

ไปติดต่อราชการ โดยลงบันทึกรายงานที่หน่วยนั้น ๆ จัดไว้และถ้ารายงานด้วยวาจาได้ก็จะเป็นการดียิ่ง
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตนไปติดต่อราชการ

 1. การลงนามในสมุดรายงานเมื่อไปปฏิบัติราชการนอกจังหวัดที่ตนรับราชการ ให้ไปรายงานเมื่อใด
  ก. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ไปถึงเสมอ
  ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่เปิดทำ

การ
ค. ให้ไปรายงานตัวในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันเดินทางกลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่

 เปิดทำการ

 1. การแต่งกายเมื่อไปรายงานตัว
  ก. แต่งกายเครื่องแบบทหาร หรือเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือน
  ข. แต่งกายสุภาพ
  ค. แต่งกายตามข้อ ก. หรือ ข. ก็ได้ตามความเหมาะสม
  ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ค. แต่งกายตามข้อ ก. หรือ ข. ก็ได้ตามความเหมาะสม

 1. เมื่อย้ายตำแหน่ง ขั้นตอนการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งขาดจากความบังคับบัญชา ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
  ก. รายงานผู้บังคับบัญชาทุกตำแหน่งตามลำดับชั้นลงมา
  ข. รายงานผู้บังคับบัญชาทุกตำแหน่งตามลำดับชั้นขึ้นไป
  ค. รายงานผู้บังคับบัญชาทุกตำแหน่งตามลำดับชั้นสูงลงมา
  ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ง. ไม่มีข้อใดถูก

 1. การรายงานตนเองตามข้อบังคับทหารจะต้องรายงานอย่างไร
  ก. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตำแหน่งของตน
  ข. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตำแหน่งของตน แล้วบอกเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับรายงาน

ทราบ
ค. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตำแหน่งของผู้รับรายงาน แล้วบอกเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับ

รายงานทราบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตำแหน่งของตน แล้วบอกเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับรายงานทราบ

 1. ถ้าผู้มีข้อขัดข้องที่จะรายงานด้วยวาจาไม่ได้ สามารถกระทำโดย
  ก. ให้รายงานด้วยหนังสือ
  ข. เขียนลงสมุดรายงาน
  ค. ให้รายงานด้วยหนังสือ หรือเขียนลงในสมุดรายงาน
  ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ง. ไม่มีข้อใดถูก

 1. การรับ-ส่งหน้าที่โดยทั่วไป ปกติให้ผู้เริ่มออกเดินทางไปทำการรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
  ก. 3 วัน ค. 15 วัน

ข. 7 วัน                                                                                                                ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข. 7 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017