ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) จัดทำ/บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
(เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
รวมทั้งวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนสวัสดิการ และการนำเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณส่งคลัง รวมทั้งควบคุม
การใช้จ่ายเงิน
3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
4) ตรวจสอบรายการทางบัญชี/ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และจัดทำรายงานการเงิน
ของสำนักงาน
5) ขอทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
๖) จัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงาน
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รัมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน การเงิน การบริหารจัดการ
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
3) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ทักษะ/สมรรถนะ : 1) เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของ สำนักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า
2) มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.pdmo.go.th / http://job.pdmo.mof.go.th
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017