ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / รับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้

 

1. เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง   ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพบกกำหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวกท้ายระเบียบ
5. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี  ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
6. เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย   ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  มีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
8. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ให้ถูกลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา   หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์แล้ว
13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนดทำการรับรองตามพันธกรณี
14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน  อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
วิธีปฏิบัติในการสมัคร
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครมี 2 วิธี
8.1 การสมัครออนไลน์ที่ [url]www.rta-band.com/rtasm[/url]
8.1.1 กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป
8.1.2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะยืนยันการ ส่งใบสมัคร
– ตรวจสอบการเลือกโน้ตเพลงที่ใช้สำหรับสอบในรอบที่ 1 ( การทดสอบความสามารถทางดนตรี ) ตามเครื่องดนตรีที่ผู้สมัคร ถนัดและตกลงใจที่จะใช้เครื่องดนตรีและโน้ตเพลงที่เลือกในการสอบรอบที่ 1
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกดปุ่มแก้ไขจะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
8.1.3 หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
                 8.1.3.1  ข้อความตอบรับว่า “ ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว”
                 8.1.3.2  พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร และโน้ตเพลงที่จะต้องใช้สอบรอบที่ 1 การทดสอบความสามารถทางดนตรี)
                 8.1.3.3  นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
                 8.1.3.4 หากต้องการเก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ให้กดปุ่มพิมพ์ หรือ ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม บันทึก
            8.1.4 หลังจากได้ชำระเงินไปแล้ว
                 8.1.4.1 ผู้สมัครสามารถเข้าไป ตรวจสอบสถานะภาพชำระเงิน ได้หลังชำระเงินแล้ว 1 วัน
                 8.1.4.2 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 (การทดสอบความสามารถทางดนตรี)เมื่อปรากฏชื่อของท่านให้ท่านเตรียมหลักฐานไว้ ดังนี้
                 ก) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (จาก ธนาคารกรุงไทย)
                 ข) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ พร้อมหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
                 ค) ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า
                 ง) รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด 3 x 4 ซม. แสดงหน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5 รูป
                 จ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด    เพื่อแสดงสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากผู้สมัครที่บิดามารดามีนามสกุลไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน และ/หรือนามสกุลของบิดามารดาต้องนำหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา  และ/หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมาแสดงประกอบด้วย
                 ฉ) สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
                 ช) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
                 ซ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร หรือบิดามารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
                 ด) ในกรณีที่บิดามารดาของผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม จะต้องนำใบมรณบัตร ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาที่เป็นไทย หรือหลักฐานรับรองว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
8.2 การสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
          8.2.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
          8.2.2 กรอกใบสมัครตามขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 8.1
ประเภทเครื่องมือที่รับสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกจะรับสมัคร บุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 40 นาย ตามเครื่องมือดนตรี ดังนี้
– Piccolo & Flute
– Oboe & Bassoon
– Clarinet
– Tenor Saxophone
– Alto saxophone
– Eb Baritone saxophone
– French Horn
– Trumpet & Cornet
– Trombone
– Euphonium & Baritone
– Bass (Tuba & Sousaphone)
– Percussions
– Violin, Viola, Cello, Double Bass
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
2 สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
7 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้เรื่องดนตรีสากล
10 ความรู้เรื่องดนตรีไทย
11 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
 

 ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017