ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา พนักงานสอบสวน วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา พนักงานสอบสวน วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา พนักงานสอบสวน วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน
จำนวน 150 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์
3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ทางนิติศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจาก สภามหาวิทยาลัยหรือวภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานสอบสวน ตำรวจสัญญาบัตร 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 ถาม – ตอบ สรุปวิชากฎหมายทั่วไป
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
10 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
11 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

 ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 พรบ. ตำรวจ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

ชื่อบัญชี decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

 

 แนวข้อสอบ
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
**********************
1.    กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    3 มิถุนายน 2556                ค. 5 มิถุนายน 2556
ข.    4 มิถุนายน 2556                ง. 6 มิถุนายน 2556
ตอบ   ค. 5 มิถุนายน 2556
2.    กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด
ก.    วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.    หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน
ค.    หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน
ง.    หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
ตอบ   ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.    กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556  มีกี่หมวด
ก.    6  หมวด  1  บาเฉพาะกาล        ค. 9  หมวด  1  บาเฉพาะกาล
ข.    8  หมวด  1  บาเฉพาะกาล        ง. 7  หมวด  1  บาเฉพาะกาล
ตอบ   ค. 9  หมวด  1  บาเฉพาะกาล
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
หมวด ๓ หน้าที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
หมวด ๔ วิธีการสืบสวน
หมวด ๕ การทำรายงานสืบสวน
หมวด ๖ สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา
หมวด ๗ การพิจารณาสั่งสำนวนการสืบสวน
หมวด ๘ การสืบสวนที่มิชอบและบกพร่อง
หมวด ๙ การนับระยะเวลา

4.    กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
ก.    ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย
ข.    ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
ค.    มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยผู้ร้องเรียนนั้นได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓ กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้แก่
(๑) ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย
(๒) มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยผู้ร้องเรียนนั้นได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน พร้อมทั้งระบุพฤติการณ์แห่งกรณีที่กล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยนั้น

แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
********************
1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ
ก. นายกรัฐมนตรี                ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย        ง.  ก.ตร.
ตอบข้อ ก. นายกรัฐมนตรี
2. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ สตช.
ก.  ถปภ. องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ฯ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติตาม ป. วิอาญา
ค. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง. ถูกทุกข้อ
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
ก.  2 ส่วน
ข.  3  ส่วน
ค.  4  ส่วน
ง.  กี่ส่วนก็ได้แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตอบข้อ ก.  2 ส่วน  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 10 บัญญัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ  1. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  2. กองบัญชาการ
4. ใครเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนแรกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรก
ก. พล. ท. พระวรางศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก
ข. พล. ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ , พล.ต.อ. พรศักดิ์  ดุรรงค์วิบูลย์
ค. พล.ต.อ. ไสว ไสวแสนยากร  , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก
ง. พล.ต.ท. พระยาอธิปกรณ์ประกาศ , พล.ต.อ. พจน์  บุณยะจินดา
ตอบข้อ  ก. พล. ท. พระวรางศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก

5. “ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้ ในทางที่ไม่ขัดต่อ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงามและกฎหมายบ้านเมือง ” เป็นคำกล่าวของใคร
ก. พล. ต.อ. เผ่า ศรียานนท์         ข. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์
ค. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา        ง.  พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล
ตอบข้อ  ก. พล. ต.อ. เผ่า ศรียานนท์
6. “ ก.ต.ช. ” ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ย่อมาจากอะไร
ก.  คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ         ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการาชการตำรวจ        ง. คณะกรรมการกรมตำรวจแห่งชาติ
ตอบข้อ  ข. ตามพ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 16 บัญญัติ “ ให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า  ก.ด.ช .”
7. บุคคลใดเป็นผู้บังคับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ         ข. นายกรัฐมนตรี
ค. จเรตำรวจแห่งชาติ            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ข.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (2) เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองจากนายกรัฐมนตรี นั่นก็หมายความว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบเจาะประเด็น ป.วิ.อาญา
๑.    ดาบตำรวจแดงได้ไปหลอกนางสายและสามีว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อในบัญชีดำเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  หากให้เงินจำนวน ๓๐๕.๐๐๐ บาท แก่ดาบตำรวจแดง  จะไม่มีชื่อในบัญชีดำและไม่ถูกดำเนินคดี  นางสายจึงได้มอบเงินจำนานดังกล่าวให้ดาบตำรวจแดง  นางสายมีอำนาจฟ้องคดีอาญาดาบตำรวจแดงหรือไม่
ก.  ฟ้องได้  เพราะนางสายเป็นผู้เสียหาย
ข.    ฟ้องไม่ได้  เพราะนางสายมิใช่ผู้เสียหาย
ค.    ฟ้องได้  เพราะเป็นความผิดต่อแผ่นดิน
ง.    ฟ้องไม่ได้  เพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัว  ต้องร้องทุกข์ก่อน
ตอบ ก.ฟ้องได้  เพราะนางสายเป็นผู้เสียหาย
๒.    ความผิดใดที่ราษฎรอาจเป็นผู้เสียหาย
ก.    ความผิดตามประมวลรัษฎากร
ข.    ความผิดฐานขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำ
ค.    ความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาหาร
ง.    ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตอบ    ง.ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
๓.    บุตรของนายขาวถูกนายเสียขับรถชนตาย  นายขาวจึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายเสือ  ร.ต.ต.ดำ ได้จดบันทึกคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง  เจตนาช่วยให้นายเสือซึ่งเป็นญาติของตนได้รับโทษน้อยลง  นายขาวจึงได้ยื่นฟ้อง ร.ต.ต.ดำ ตาม ป.อ.มาตรา ๑๕๗,๒๐๐  นายขาวมีอำนาจฟ้องหรือไม่
ก.    ไม่มีอำนาจฟ้อง  เพราะผุ้เสียหายที่แท้จริงตายเสียก่อนร้องทุกข์
ข.    ไม่มีอำนาจฟ้อง  เพราะมิใช่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำให้บุตรของนายขาวตาย
ค.    มีอำนาจฟ้อง  เพราะนายขาวเป็นผู้เสียหายโดยตรง
ง.    มีอำนาจฟ้อง  เพราะนายขาวเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนบุตร
๔.    นาย ก.  ได้กระทำผิดฐานฆ่าผุ้อื่น เหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรี  จากนั้น นาย ก.  ได้หลบหนีไปอยู่จังหวัดปทุมธานี  ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมนาย ก. ได้ที่จังหวัดปทุมธานี  ปรากฏว่านาย ข. เพื่อนของนาย ก. ได้มาขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจมิให้จับกุมนาย ก. การกระทำของนาย ข.  จึงเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน   ดังนี้  พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องนาย ก. ฐานฆ่าผู้อื่น  และยื่นฟ้องนาย ข.  ฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน ต่อศาลใดจะสะดวก
ก.    ยื่นฟ้องนาย ก.  และนาย ข.  ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี
ข.    ยื่นฟ้องนาย ก.  ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี  และยื่นฟ้องนาย ข.  ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี
จากนั้นขอให้ศาลจังหวัดปทุมธานีโอนคดีมาพิจารณารวมกันที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
ค.    ยื่นฟ้องนาย ก.  และนาย ข.  ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
ง.    ยื่นฟ้องนาย ก.  ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี  และยื่นฟ้องนาย ข.  ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี
ตอบ ค.ยื่นฟ้องนาย ก.  และนาย ข.  ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
๕.    ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทย  พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือ
ก.    พนักงานสอบสวนกองปราบปราน
ข.  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ค.    อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน
ง.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตอบ    ค.อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน
๖.    ใครเป็นผู้มีอำนาจออกหมายเรียก
ก.    พนักงานสืบสวนและพนักงานสอบสวน
ข.    พนักงานสืบสวนและตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ค.    พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวน
ง.    พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ  และศาล
ตอบ  ค. พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวน
๗.    พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนนายแดงที่บ้านของนายแดงเอง  จะเรียกนายแดงมาสอบปากคำไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องออกหมายเรียกได้หรือไม่
ก.    ได้  เพราะพนักงานสอบสวนเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ข.    ได้  เพระพนักงานสอบสวนไปสอบสวนทำการสอบสวนด้วยตนเอง
ค.    ไม่ได้  เพราะต้องออกหมายเรียกเสมอ
ง.    ไม่ได้  เพราะพนักงานสอบสวนมิใช่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตอบ    ข. ได้  เพระพนักงานสอบสวนไปสอบสวนทำการสอบสวนด้วยตนเอง
๘.    หมายอาญาได้แก่หมายดังต่อไปนี้
ก.    จับ  ขัง  ควบคุม  ค้น  จำคุก
ข.    จับ  เรียก  ค้น  จำคุก  และปล่อยตัวชั่วคราว
ค.    จับ  ควบคุม  ค้น  ขัง  และปล่อย
ง.    จับ  ขัง  จำคำ  และค้น
ตอบ   ง.จับ  ขัง  จำคำ  และค้น
๙.    ใครเป็นผู้มีอำนาจค้นตาม ป.วิ อาญา
ก.    พนักงานอัยการและศาล
ข.    พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ค.    พนักงานฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการ
ง.    พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและพนักงานสอบสวน
ตอบ   ง.    พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและพนักงานสอบสวน
๑๐.    ในกรณีที่ศาลมีอำนาจสั่งขังได้หลายครั้งแต่ละครั้งสามารถสั่งขังได้ครั้งละกี่วัน
ก.    ๒๔   วัน                    ข.  ๘๔   วัน
ค.    ๔๘   วัน                    ง.  ไม่เกิน  ๑๒  วัน
๑๑.    ผู้มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้แก่ใคร
ก.    ผู้เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนเพราะมีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าถูกดำเนินคดี
ข.    ผู้ต้องหาที่ปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวน
ค.    ผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วหรือจำเลย
ง.    ผู้ต้องหาแม้ยังไม่ถูกจับก็ขอให้ปล่อยชั่วคราวได้
ตอบ   ค .ผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วหรือจำเลย
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. + 3 กฎ

1.    ผบ.ตร.แต่งตั้งยศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ   ร.ต.ต.ขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่า   พ.ต.อ.
2.    ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ก.ตร
ตอบ  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นเงินเดือน
3.    ผู้ใดไม่มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำราจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
4.    ข้าราชการตำรวจถึงแก่ความตาย
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
5.    เงินเพิ่มค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  ตราขึ้นเป็นกฏหมายใด
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา
6.    ข้อใดมิใช่อำนาจของก.ตร
ตอบ   กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบสั่งไปให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนเพิ่มเติม
7.    การขอลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งมีผลนับตั้งแต่วันใด
ตอบ   ผู้นั้นขอลาออก
8.    การอุทธรณ์ที่ถูกต้อง  คือ
ตอบ  ผบช.สั่งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
9.    ผู้ใดแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจในเขตประกาศกฎอัยการศึก มีโทษอย่างไร
ตอบ   จำคุก 1-10 ปี
10.    ใครเป็นผู้อนุมัตินำเงินค่าเปรียบเทียบฯ
ตอบ    คณะรัฐมนตรี
11.    การตรวจเงินแผ่นดินจะต้องรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อใคร
ตอบ   กระทรวงการคลัง
12.    คณะกรรมการพิจารณาการประเมินมีหน้าที่อย่างไร
ตอบ   พิจารณาคำร้องทุกข์ ผู้ที่เห็นว่าการประเมินของตนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
13.    การปฏิบัติเช่นไร ถือว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม
ตอบ   ไม่รับของขวัญฯ
14.    ข้อใดมิใช่ค่านิยมหลัก
ตอบ    อุทิศตนไม่หลีกเลี่ยงเกี่ยงงาน
15.    การคัดค้านกรรมการฯจะต้องยื่นต่อใคร
ตอบ  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายใน7วันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
16.    เรื่องใดที่สตช.รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำคัญ
ตอบ    เช่ารถสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่า 500 ล้านบาท
17.    กำหนดจำนวนตำแหน่งใดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.ต.ช.ก่อน
ตอบ   ผบก.   เทียบเท่าขึ้นไป
18.    การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใดที่ไม่ถูกต้อ
ตอบ  ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.    หน่วยงานใดเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่า
ตอบ   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ สำนักงบประมาณ
2.    ลำดับขั้นตอนการทำแผนได้ถูกต้อง คือ
ตอบ  นโยบายรัฐบาล         แผนบริหารราชการแผ่นดิน        แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี
3.    ข้อใดไม่เป็นการลดขั้นตอน
ตอบ   การเพิ่มตำแหน่ง
4.    ปลัดกระทรวงมีหน้าที่อะไร
ตอบ    ศูนย์บริการร่วมในการบริหารงานในกระทรวง รับนโยบายจากรัฐมนตรี
5.    ส่วนราชการหลายส่วนราชการเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ตอบ   มีการบูรณาการร่วมกัน
6.    ส่วนราชการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน 15 วัน
ตอบ    ประกาศ กำหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอื่นทราบ
7.    กำหนดความลับได้เท่าที่จำเป็น
ตอบ    คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารแผ่นดิน
ตอบ   สำนักฯคณะรัฐมนตรี        สำนักฯนายกรัฐมนตรี        สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจฯ สำนักงบประมาณ
9.    การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพคือ
ตอบ    จัดซื้อ จัดจ้างในราคาที่ต่ำสุด
10.    ข้อใดไม่มีใน พรฏ.
ตอบ     ความถูกต้อง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 พรบ. ตำรวจ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

ชื่อบัญชี decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017