ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 • เลขาธิการ ก.พ. ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ   ข. นายกรัฐมนตรี   

 1. บุคคลใดซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน กระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน เรียกว่า
 • ข้าราชการพลเรือน ค. ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
 • ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ง. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ตอบ  ก. ข้าราชการพลเรือน

 1. บุคคลใดซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามกฏหมายให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน กระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน เรียกว่า
 • ข้าราชการพลเรือน ค. ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
 • ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ง. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ตอบ   ข. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน

 1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีชื่อย่อว่า
 • ก.ก.พ. ค. ก.พ.
 • ค.ก.ร. ง. ง.ก.พ.ล.

ตอบ   ค.   ก.พ.

 1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อยู่ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 • มาตรา 5                                                                      ค. มาตรา  8
 • มาตรา 10                                                                     ง. มาตรา  6

ตอบ  ง. มาตรา  6

 

 1. ใครเป็นประธานใน ก.พ.
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

ตอบ  ง. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

 1. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาจากตำแหน่งใด
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • เลขาธิการ ก.พ.
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 1. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปี
 • คราวละ 2  ปี                                                               ค. ไม่เกิน คราวละ  2  ปี
 • คราวละ 4  ปี                                                               ง. ไม่เกิน คราวละ  4  ปี

ตอบ  ก. คราวละ  2  ปี

 1. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
 • มิได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว
 • ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ถูกทุกข้อ

 1. กรรมการ ก.พ. ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวนเท่าใด
 • ไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน  5  คน
 • ไม่น้อยกว่า 5  คน แต่ไม่เกิน  7  คน
 • ไม่น้อยกว่า 6  คน แต่ไม่เกิน  12  คน
 • ไม่น้อยกว่า 12  คน แต่ไม่เกิน  15  คน

ตอบ  ข. ไม่น้อยกว่า  5  คน แต่ไม่เกิน  7  คน

 1. กรรมการ ก.พ. ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากข้าราชการ มีได้จำนวนเท่าใด
 • 5 คน                                                                             ค. 10  คน
 • 7 คน                                                                             ง. 12  คน

ตอบ   ก. 5  คน

 1. หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงให้แต่งตั้งกรรมการแทนภายในกี่วัน
 • 15 วัน                                                                           ค.  30   วัน
 • 45 วัน                                                                           ง.  45  วัน

ตอบ  ค.  30   วัน

 1. ผู้มีอำนาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 • คณะกรรมการ ก.พ.                                                  ค. นายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ ก.พ. ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ   ก. คณะกรรมการ  ก.พ.                          

 1. กรณีค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมากหรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการยังไม่เหมาะให้คณะกรรมการ ก.พ.รายงานต่อใครเพื่อพิจารณาในวันที่จะปรับปรุงเงินเดือน

ก.นายกรัฐมนตรี                                                                 ค. เลขาธิการ ก.พ.

ข. คณะรัฐมนตรี                                                                 ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข. คณะรัฐมนตรี

 1. ในการประชุม ก.พ. ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะผู้นั้น
 • ไม่มีสิทธิ์เข้าประชุม ค. ไม่มีสิทธิอภิปราย
 • ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติ ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ   ก. ไม่มีสิทธิ์เข้าประชุม          

 1. ก.พ. มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้ มีชื่อย่อว่า
 • อ.ก.พ.วิสามัญ ค. ค.อ.ก.พ.กรม
 • ก.อ.ก.พ.วิสามัญ ง. ง.อ.ก.พ.กระทรวง

ตอบ  ก.  อ.ก.พ.วิสามัญ     

 

 

 1. สำนักงาน ก.พ. มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารงานราชาการ
 • นายกรัฐมนตรี ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ ก.พ. ง. ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตอบ   ข. เลขาธิการ ก.พ.  

 1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ค. อ.ก.พ.กระทรวง
 • อ.ก.พ.วิสามัญ ง. สำนักงาน  ก.พ.

ตอบ  ง.  สำนักงาน  ก.พ.

 1. ผู้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง คือหน่วยงานใด
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ค. สำนักงาน ก.พ.
 • สำนักพระราชวัง ง. สำนักราชเลขาธิการ

ตอบ  ค. สำนักงาน ก.พ.

 1. คณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า
 • ก.อ.ก.พ.สามัญ ค. ข.อ.ก.พ.กรม
 • อ.ก.พ.สามัญ ง. ค.อ.ก.พ.กระทรวง

ตอบ  ข. อ.ก.พ.สามัญ        

 1. คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง มีชื่อย่อว่า
 • ก.ก.พ.กระทรวง ค.  อ.ก.พ.กระทรวง
 • ข.อ.ก.พ.กระทรวง ง. ค.อ.ก.พ.กระทรวง

ตอบ  ค.  อ.ก.พ.กระทรวง

 1. ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท
 • 2 ประเภท                                                                                    ค.  4  ประเภท
 • 3 ประเภท                                                                                    ง.   5  ประเภท

ตอบ    ข.  3  ประเภท   ได้แก่             1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ             2. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

 1. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
 1. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน
 • มีสัญชาติไทย ค. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20  ปี                                                                ง. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ตอบ    ข.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี           คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน  คือ  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี

 1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
 • 2 ประเภท                                                                                    ค.  4  ประเภท
 • 3 ประเภท                                                                                    ง.   5  ประเภท

ตอบ    ข. 3  ประเภท            ได้แก่         1. ตำแหน่งประเภททั่วไป        2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ           3. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง

 1. ข้อใด ไม่ใช่  ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป
 • ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ
 • ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง

ตอบ   ข.  ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ

 1. ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ระดับ
 • 5 ระดับ                                                                                        ค. 10  ระดับ
 • 7 ระดับ                                                                                        ง. 11  ระดับ

ตอบ    ง.  11  ระดับ             ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี  11  ระดับ  คือ  ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ  3  ระดับ  4   ระดับ 5   ระดับ 6  ระดับ  7  ระดับ  8    ระดับ 9   ระดับ 10  ระดับ  11

 1. ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับใดเป็นระดับต่ำสุด
 • ตำแหน่งระดับ 1                                                                         ค. ตำแหน่งระดับ  5
 • ตำแหน่งระดับ 11                                                                       ง. ตำแหน่งระดับ  10

ตอบ   ก. ตำแหน่งระดับ  1

 1. ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับใดเป็นระดับสูงสุด
 • ตำแหน่งระดับ 1                                                                         ค. ตำแหน่งระดับ  5
 • ตำแหน่งระดับ 11                                                                       ง. ตำแหน่งระดับ  10

ตอบ   ข. ตำแหน่งระดับ  11

 1. ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับ 11
 • อธิบดีผู้บังคับบัญชา ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 • ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา ง. คณะรัฐมนตรี

ตอบ  ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

 1. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
 • 3  สถาน                                                                                       ค.  5  สถาน
 • 4 สถาน                                                                                        ง.  6  สถาน

ตอบ  ค.  5  สถาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017