ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบสัสดี ปี 2552 (วิชาภาษาอังกฤษ)
แนวข้อสอบสัสดี ปี 2552 (วิชาภาษาอังกฤษ)

แนวข้อสอบสัสดี ปี 2552 (วิชาภาษาอังกฤษ)

 1. Most of South America ………………. Within the tropics.
 2. lie B.  lies
 3. to lie                                                                  D.  which lies
 4. In 1910 Scott……………..  again  for  the South Pole.
 5. set  off                                                               B.  sets  off
 6. setting off                                                          D.  was  set  off
 7. Thunderstorms……………………. In almost every part  of  the  world.
 8. that occur                                                          B.  occur
 9. is  occurred                                                       D.  are  occurred
 10. …………….. rise in  the mountains  of  Tibet
 11. Great  several  rivers                                     B.  Rivers  several great
 12. Several rivers great                                        D.  Several  great  rivers
 13. Sound is  energy  in  the  form  of  vibrations………………….. the  ears
 14. it  can  be  detected                                        B. which  can be detected  by
 15. they  can  be  detected                                   D.  Can  be  detected
 16. Most snakes  lay eggs ………….. are  born  aliva
 17. so  each                                                              B.  and each
 18. so some                                                              D.  but some
 19. ranging from  insects to……………..
 20. large  mammal                                                B.  large mammals
 21. being  large  mammal                                    D.  being  large  mammals
 22. More than  three-quarter of Burma’s people are farmers ………. In small villages.
 23. live                                                                      B.  as  live
 24. who live                                                             D.  they live

******************

 

เฉลย Test  1

 1. ตอบข้อ B (พื้นที่ส่วนใหญ่ของอเมริการอยู่ภายในเขตร้อย)

        อธิบาย   Mpst of  South America  เป็นประธานเอกพจน์และต้องตามด้วยคำกริยาเอกพจน์ (lies)

 1. ตอบข้อ A (ในปี ค.ศ.1910  สก๊อตออกเดินทางไปยังขั้วโลกได้อีกครั้งหนึ่ง)

อธิบาย  Scott  เป็นประธานซึ่งต้องตามด้วยคำกริยา  และคำกริยาต้องเป็นช่องที่ 2  เพราะสก๊อตออกเดินทางในปี ค.ศ. 1910  ช่องที่ 2 ของ set off  คือ  set off  ในความหมายว่า “ออกเดินทาง” เราไม่ใช้รูป passive  voice  ดังนั้นจึงเลือกข้อ  D  ไม่ได้

 1. ตอบข้อ  (พายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นในเกือบทุกส่วนของโลก)

        อธิบาย  Thunderstorms  เป็นประธานซึ่งต้องตามด้วยคำกริยา  และเราไม่ใช้  occur  ในรูป passive  voice               ดังนั้นจึงเลือกข้อ                 D  ไม่ได้

                        จงดูประโยคต่อไปนี้

A    Earthquakes  seldom occur  in  this  [art of the world.

แผ่นดินไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนนี้ของโลก

 1. ตอบข้อ D (แม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายมีกำเนิดที่ภูเขาของทิเบต)

อธิบาย   great  เป็น  Adj  และ  rivers  เป็น N (คำนาม)  ปกติเราวาง Adj ข้างหน้า N เช่น useful tools  (เครื่องมือที่มีประโยชน์) , small planets (ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก) , violent storms  (พายุที่รุนแรง),important crops (พืชที่สำคัญ),  independent countries (ประเทศที่เป็นเอกราช), a pure  heart (ใจที่บริสุทธิ์)

                        Several  เป็นคำขยายแบบเดียวกับ many

จงเทียบ  several great rivers (แม่น้ำขนาดใหญ่หลายสาย)  กับ  many  good  hospitals (โรงพยาบาลที่ดีหลายแห่ง) , many  big cities (เมืองหลวงใหญ่หลายเมือง)  , many dangerous insects (แมลงที่เป็นอันตรายจำนวนมาก)

 1. ตอบข้อ (เสียงคือพลังงานในรูปของความสั่นสะเทือนซึ่งสามารถ (ถูก)  รับรู้ได้ด้วยหู)

อธิบาย  ความหมายหนึ่งของ which  คือ “ซึ่ง”  หรือ  “ที่”  และเมื่อเราใช้ which  ในความหมายว่า  “ซึ่ง”  เราใช้มันสำหรับขยาย  N

                จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

A    River  water  may  contain bacteria which cause disease.

แม่น้ำอาจมีแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดเชื้อโรค ( which ขยาย  Bacteria  ซึ่งเป็นคำนาม)

 

 1. ตอบข้อ (งูส่วนใหญ่ออกไข่ แต่บางตัวเกิดมาเป็นตัวเลย)

อธิบาย  so            =             ดังนั้น

                and         =             และ

but          =             แต่  (ใช้บ่งความขัดแย้ง)

some      ในที่นี้หมายถึง  some  snakes  ซึ่งเป็นพหูพจน์  เราไม่เลือกข้อ  B  เพราะ  each  ใช้คำกริยาเอกพจน์  เช่น   is

 1. ตอบข้อ (งูกินสัตว์ตั้งแต่แมลงจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่)

อธิบาย  เนื่องจาก  insects  เป็นคำนามพหูพจน์  คำที่อยู่หลัง to  จึงควรเป็นคำนามพหูพจน์

ด้วยในที่นี้ mammals  เป็นคำนามพหูพจน์ที่ถูกขยาย โดย large  ซึ่งเป็น  Adj

 1. ตอบข้อ C (ชาวพม่าเกิน 3  ใน 4  เป็นขาวนา  ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก)

อธิบาย  ความหมายหนึ่งของ  who คือ  “ซึ่ง”  เมื่อเราใช้  who  ในความหมายนี้  เราใช้มันสำหรับขยายคำนาม  ในที่นี้  who ขยาย  farmers

                ขอให้สังเกตว่าเราใช้  who  ขยายคำนามที่เป็นคนและใช้ which  ขยายคำนามที่เป็นสิ่งของ

จงเปรียบเทียบสองประโยคต่อไปนี้

A    I know  the who  lives  in  that  house.

ผมรู้จักสาวที่ (อาศัย) อยู่ในบ้านหลังนั้น

A    I  have  a class which begins  at  8.00 a.m.

ผมมีชั้นเรียนซึ่งเริมตอน  8  โมงเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017