ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)
ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

 1. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
 • โรงเรียน ข. นักเรียน

ค.   ผู้ร่วมงาน                                                                              ง. ชุมชน

เฉลย  ข.

 1. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
 • สอนเก่ง ข. มีความรับผิดชอบสูง

ค.   รักนักเรียน                                                                            ง. ชอบช่วยเหลือ

เฉลย   ข.

 1. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด
 • สิ่ง หรือเรื่องที่จำเป็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
 • ภารกิจที่ต้องทำเสมอ
 • งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ
 • อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน

เฉลย   ง.

 1. ครูวินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?ก. ปิโย

  ข. ครุ

  ค. ภาวนีโย

  ง. วัตตา

ตอบ   ก. ปิโย

 1. หน้าที่ของครู คือ
  ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
  ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน
  ง. พัฒนาโรงเรียน

ตอบ   ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน

 1. จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เป็นจรรยาบรรณต่อสังคมก. มีระเบียบวินัยในตนเอง

  ข. ศรัทธาในวิชาชีพ

  ค. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

  ง. เป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตอบ   ง. เป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017