ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

จงหาคำที่ไม่เข้าพวก

แต่ละข้อจะให้คำมา 5 คำ จากข้อ ก ข ค ง และ จ จากคำ 5 คำจะมีอยู่ 4 คำ ที่มีความหมายเป็นพวกเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน แต่จะมีคำหนึ่งที่แตกต่างออกไป ไม่เข้าพวกกับคำอื่น ให้ท่านเลือกคำที่“ไม่เข้าพวก” นี้เป็นคำตอบดังตัวอย่าง

 1. ก.  เปรี้ยว                     ข.  หวาน                              ค.  มัน                   ง. เค็ม                    จ.  ฉุน

ตอบ  จ.  ฉุน

วิเคราะห์

เปรี้ยว  หวาน  มัน  เค็ม  ฉุน เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร  เปรี้ยว  หวาน  มัน  เค็ม  นั้น เป็นการรับรู้รสของอาหารโดยลิ้น ส่วน  ฉุน เป็นการรับรู้กลิ่นของอาหารโดยจมูก

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ. ฉุน

 1. ก.  แตกกระจาย          ข.  แตกต่าง                          ค.  แตกแยก          ง.  แตกสลาย       จ.  แตกหัก

ตอบ  .  แตกต่าง 

วิเคราะห์   โจทย์ข้อนี้น่าสนใจ เราต้องมาดูความหมายของคำต่างๆ ก่อน

คำว่า “แตก” พจนานุกรมให้ความหมายไว้ดังนี้

แตก   ก. แยกออกจากส่วนรวม เช่น แก้วแตก ชามแตก,ทําให้แยกออกจากส่วนรวม เช่น แตกสามัคคี แตกหมู่คณะ;คุมหรือควบคุมไว้ไม่อยู่ เช่น แตกฝูง ไฟธาตุแตก ใจแตก ตบะแตก;ปะทุ เช่น ถ่านแตก; ผลิ เช่น แตกกิ่งก้าน แตกใบอ่อน แตกหน่อ;ไหลออกมาเอง เช่น เหงื่อแตก เยี่ยวแตก ขี้แตก;มีรอยแยก, แยกออกเป็นรอย, เช่น กําแพงแตก หน้าขนมแตก;เรียกผู้อ่านหนังสือออกคล่องว่า อ่านหนังสือแตก,เรียกเสียงห้าวเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มว่า เสียงแตก,เรียกอาการที่พูดจนแสบคอหรือตะโกนดังจนสุดเสียงว่า พูดจนคอแตก ตะโกนจนคอแตก.

ความหมายของคำตอบในตัวเลือก

แตกกระจาย  ไม่มีความหมายในพจนานุกรม

แตกต่าง  ก. ไม่เหมือนกัน, ผิดกัน.

แตกแยก ก. แตกสามัคคี.

แตกสลาย ไม่มีความหมายในพจนานุกรม

แตกหัก ว. เด็ดขาดถึงที่สุดไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นได้รู้ดีกัน เช่น รบขั้นแตกหัก เจรจาขั้นแตกหักฉาดฉานถึงที่สุดไม่มีอะไรคลุมเครือ เช่น พูดแตกหัก.

จะเห็นได้ว่า แตกกระจาย  แตกแยก  แตกสลาย  แตกหัก ยังมีความหมายหลักๆ ในคำว่า “แตก” แยกออกจากส่วนรวม

ส่วน แตกต่าง ก. ไม่เหมือนกัน, ผิดกัน.นั้น ความหมายไม่เหมือนกับอีก 4 คำข้างต้น

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. แตกต่าง

 1. ก.  ตัด                           ข.  เฉือน               ค.  แทง                                                 ง.  หั่น                   จ.  สับ

ตอบ  .  แทง               

วิเคราะห์

ตัด  เฉือน  หั่น  สับ  เป็นกริยาที่ใช้อุปกรณ์ เช่น มีด เป็นต้น กระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทิศทางบนสู่ล่าง และต้องการให้สิ่งนั้นแยกออกจากกัน

ส่วน “แทง” นั้น  ส่วนใหญ่ เป็นกริยาที่ใช้อุปกรณ์ เช่น มีด เป็นต้น กระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน แต่ไม่ต้องการให้สิ่งนั้นแยกออกจากกัน

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. แทง

 1. ก.  ชก                          ข.  ต่อย                                 ค.  ตบ                                   ง.  ทุบ                   จ.  เตะ

ตอบ  จ.  เตะ

วิเคราะห์

ชก  ต่อย  ตบ  ทุบ  เป็นกิริยาอาการที่ใช้มือกระทำ  ส่วน เตะ ต้องใช้เท้ากระทำ

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ. เตะ

 1. ก.  ข้าวเจ้า                   ข.  ข้าวโพด          ค.  ข้าวฟ่าง                          ง.  ข้าวกล้อง        จ.  ข้าวสาลี

ตอบ  .  ข้าวกล้อง 

วิเคราะห์

ข้าวเจ้า ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  ข้าวสาลี เป็นชื่อของข้าวชนิดต่างๆ  ส่วน ข้าวกล้อง  พจนานุกรมให้ความหมายไว้ ดังนี้

น. ข้าวที่สีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่, เดิมใช้วิธีใส่ครกตำเรียกว่า ข้าวซ้อม หรือ ข้าวซ้อมมือ.

จะเห็นว่า ข้าวกล้องนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าวอีกทีหนึ่ง

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. ข้าวกล้อง

 1. ก.  ปลากริม                                ข.  ปลาจ่อม          ค.  ปลาเจ่า                            ง.  ปลาร้า             จ.  ปลาส้ม

ตอบ  .  ปลากริม 

วิเคราะห์

ปลาจ่อม  ปลาเจ่า  ปลาร้า  ปลาส้ม เป็นชื่ออาหารที่ทำจากปลา  ส่วน  ปลากริม  เป็นชื่อของขนม

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. ปลากริม

 1. ก.  เก๋                            ข.  เก่ง                   ค.  งาม                                  ง.  สวย                  จ.  หล่อ

ตอบ  .  เก่ง

วิเคราะห์

เก๋  งาม  สวย   หล่อ เป็นคำวิเศษณ์ที่บรรยายในด้านร่างกาย ส่วน เก่ง พจนานุกรมให้ความหมายไว้ ดังนี้

ว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคํานวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็นเช่นนั้น, เช่นเป็นหวัดเก่ง  หลับเก่งลืมเก่ง.

คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ข. เก่ง

 1. ก.  ครบครัน ข.  สมบูรณ์          ค.  สุขใจ                               ง.  อุดม                                 จ.  เหลือเฟือ

ตอบ   .  สุขใจ

วิเคราะห์

ครบครัน  สมบูรณ์  อุดม  เหลือเฟือ เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้บรรยายลักษณะทางกายภาพ  ส่วน สุขใจ เป็นคำที่บรรยายถึงสภาวะทางจิตใจว่า กำลังมีความสุข

คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ค. สุขใจ

 1. ก.  กระเจี๊ยบ               ข.  กระบุง            ค.  กระป๋อง                          ง.  กระเป๋า            จ.  กระโถน

ตอบ  .  กระเจี๊ยบ 

วิเคราะห์

กระบุง  กระป๋อง  กระเป๋า กระโถน เป็นของใช้  ส่วน กระเจี๊ยบ  เป็นพืช

คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ก. กระเจี๊ยบ

 1. ก.  หน้าเป็น                                ข.  หน้าเลือด       ค.  หน้าใหญ่                        ง.  หน้าร้อน         จ.  หน้าม้า

ตอบ  .  หน้าร้อน

วิเคราะห์   พจนานุกรมให้ความหมายของคำว่า “หน้า” ไว้ดังนี้

น. ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง; ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง, ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา เช่น เขาวิ่งอยู่หน้าฉัน จึงเห็นแต่หลังเขาไว ๆ;ส่วนบนของบางสิ่ง เช่น หน้าขนม ข้าวเหนียวหน้าสังขยาหน้าปกหนังสือ;เครื่องปรุงที่แต่งหรือโรยบนอาหารบางอย่าง เช่นกระเทียมเจียวโรยหน้าข้าวต้ม;ด้านหนึ่ง ๆ ของวัตถุแบน ๆ อย่างกระดาษ เช่น หน้ากระดาษ หน้าซอง,ด้านของเครื่องตีที่ขึงด้วยหนังเช่น หน้ากลอง,ด้านหนึ่ง ๆ ของลูกเต๋าและนํ้าเต้าซึ่งมี ๖ ด้าน;ส่วนกว้างของแผ่นกระดาน เสาเหลี่ยมหรือผืนผ้า เป็นต้น;ชายผ้าบางชนิดที่มีลวดลาย, ด้านของผ้าที่มีลวดลายชัดกว่า;คราว เช่น เมื่อข้าวสุกแล้วก็ถึงหน้าเก็บเกี่ยว,ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน;โดยปริยายหมายถึงคนเช่น เขาสู้ทุกคนไม่ว่าหน้าไหน;เกียรติและศักดิ์ศรี เช่น เห็นแก่หน้าไม่ไว้หน้า;ลักษณนามบอกจํานวนด้านของแผ่นกระดาษ เช่น หนังสือเล่มนี้มี ๒๐๐ หน้า.

ว. ถัดไป เช่น อาทิตย์หน้า ฉบับหน้า; ตรงข้ามกับหลัง (ใช้แก่เวลาที่ยังมาไม่ถึง) เช่น วันหน้า เดือนหน้า ปีหน้า, อยู่ตรงข้ามกับข้างหลัง เรียกว่า ข้างหน้า.

หน้าเป็น  หน้าเลือด  หน้าใหญ่   หน้าม้า เป็นคำอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์  ส่วน หน้าร้อน ใช้ในความหมายของ “ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน;”

คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ง. หน้าร้อน

 1. ก. แตร ข. ขลุ่ย                   ค. แคน                  ง. ซอ                     จ. ปี่

ตอบ   ง. ซอ
เหตุผล
ซอใช้วิธีสี ส่วนข้ออื่น ใช้วิธีเป่า

 1. ก. ซอ ข. ขิม                     ค. จระเข้               ง. ระนาด              จ. ไวโอลิน

ตอบ  ง. ระนาด
เหตุผล 
 ระนาดไม่มีสายเป็นส่วนประกอบเหมือนข้ออื่น

 1. ก. สะล้อ                 ข. ซอ                     ค. ซึง                     ง. กลอง                จ. จะเข้

ตอบ    ง. กลอง 

เหตุผล   กลองเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ ทำด้วยแผ่นหนังขึงยึดติดกับโครงให้ตึง ทำให้เกิดเสียงโดยการตีด้วยไม้ ไม่มีสายเหมือนเครื่องดนตรีชนิดอื่น

 1. ก. จิ้งจก ข. กิ้งก่า                 ค. กิ้งกือ                ง. ตะกวด              จ. จระเข้

ตอบ    จ. จะเข้
เหตุผล
   จระเข้เป็นสัตว์ที่ทำอันตรายคนได้ ข้ออื่นไม่มีอันตราย

 1. ก. ม้า ข. หมู                    ค. หมี                    ง. แมว                   จ. หมา

ตอบ   ค. หมี                
เหตุผล
    เพราะหมีเป็นสัตว์ป่า ส่วนข้ออื่นๆ เป็นสัตว์เลี้ยง

 1. ก. ปลาทู ข. ปลาทอง           ค. ปลากะพง        ง. ปลากระบอก   จ. ปลานวลจันทร์ทะเล

ตอบ   ข. ปลาทอง

เหตุผล   ปลาทองเป็นปลาน้ำจืด ส่วนข้ออื่นเป็นปลาทะเล

 1. ก. NYU ข. GขP                  ค. THข                                 ง. คNY                                 จ. กUง

ตอบ   ก. NYU

เหตุผล   NYU เป็นมหาวิทยาลัย   ที่เหลือเป็นสกุลเงิน

 

 1. ก.ปูม้า                      ข.ปลาทู                            ค.หอยโข่ง                                         ง.กุ้งมังกร

ตอบ  ค.หอยโข่ง   (เป็นหอยน้ำจืด)

 1. ก.น้ำหวาน      ข.น้ำเชื่อม                      ค.น้ำอัดลม                      ง.น้ำใบบัวบก

ตอบ ข.น้ำเชื่อม   (เป็นส่วนผสม แต่ข้ออื่นเป็นเครื่องดื่มชนิดต่าง  ๆ )

 1. ก.ชมพู่         ข.ราตรี                                              ค.กุหลาบ                                           ง.ขุนทอง

ตอบ ง.ขุนทอง (เป็นชื่อนก อย่างอื่นเกี่ยวกับดอกไม้)

 1. ก.เทียน        ข.แก้ว                                               ค.โอ่ง                                               ง.ขัน

ตอบ ก.เทียน    (เป็นเชื้อเพลิง ข้ออื่นเป็นภาชนะ)

 1. ก.ช้าง        ข.ปลา                                               ค.ลา                                                 ง.แมว

ตอบ ข.ปลา    (สัตว์น้ำไม่มีขา ข้ออื่นเป็นสัตว์ 4 ขา)

 1. ก.ดาบ                     ข.หอก                                              ค.ขวาน                                             ง.พร้า

ตอบ ข.หอก    (มีด้ามยาว ข้ออื่นจะมีด้ามสั้น)

 1. ก.เจ้าพระยา         ข.บางปะกง                                       ค.ป่าสัก                                             ง.แม่โขง

ตอบ ง.แม่โขง    (เป็นแม่น้ำนานาชาติ ข้ออื่นเป็นชื่อแม่น้ำภายในประเทศไทย)

 1. ก. ทองคำ ข. ทองขาว           ค. ทองม้วน          ง. ทองแดง           จ. ทองเหลือง

ตอบ  ค. ทองม้วน

ทองคำ ทองขาว ทองแดง ทองเหลือง ล้วนเป็นโลหะ แต่ทองม้วนเป็นขนม ฉะนั้นคำในข้อ ค. จึงๆไม่เข้าพวกกับคนอื่น เราจึงเลือก ข้อ ค. เป็นคำตอบ

 1. ก. โจโฉ * ข. ขุนแผน            ค. พระราม           ง. พระสังข์          จ. พระอภัยมณี

ตอบ   ก. โจโฉ

 1. ก. เอื้ออารี ข. อุปถัมภ์            ค. ค้ำจุน                ง. ยกย่อง*            จ.อุปการะ

ตอบ   ง. ยกย่อง

 1. ก. วิ่งราว* ข.วิ่งแข่ง               ค. วิ่งเร็ว                ง. วิ่งช้า                                 จ.วิ่งเปรี้ยว

ตอบ   ก. วิ่งราว

 1. ก. บีบ* ข. รัด                     ค. มัด                     ง. ผูก                     จ. ดึง

ตอบ   ก. บีบ

 1. ก. กระติก* ข. กระจาด            ค. กระบุง             ง. กระด้ง              จ. กระพ้อม

ตอบ   ก. กระติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017