ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ค. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 • ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ง. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตอบ  ข. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 1. ข้อใดคือ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา

ก.  คกร.                                                                                        ค. ก.ข.ร.

ข. ก.ร.                                                                                           ง. ข.ร.ส.

ตอบ    ข. ก.ร.

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ก.  นายกรัฐมนตรี

ข.  ประธานรัฐสภา

ค.  รองประธานรัฐสภา

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตอบ  ข.  ประธานรัฐสภา

 1. ข้าราชการรัฐสภามีกี่ประเภท
 • 2 ประเภท                                                                          ค. 4  ประเภท
 • 3 ประเภท                                                                            ง. 5  ประเภท

ตอบ   ก. 2   ประเภท

 1. การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาต้องเป็นไปเพื่อสิ่งใด

ก. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ

ข. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ และความมีประสิทธิภาพ

ค. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

ง. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตอบ   ง. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ข้าราชการรัฐสภา
 • ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ค. ข้าราชการรัฐสภาวิสามัญ
 • ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค. ข้าราชการรัฐสภาวิสามัญ

 1. วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำ ปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการรัฐสภา ให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด
 • ประธานรัฐสภา ค. คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
 • นายกรัฐมนตรี ง. รองประธานรัฐสภา

ตอบ  ค. คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา

 1. ใครเป็นประธานใน “คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา”
 • ประธานรัฐสภา ค. คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
 • นายกรัฐมนตรี ง. รองประธานรัฐสภา

ตอบ    ก.  ประธานรัฐสภา        

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ก.ร.
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
 • ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา
 • พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการรัฐสภา
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ

 1. “อ.ก.ร.” ย่อมาจากคำว่าอะไร
 • อนุกรรมการรัฐสภา ค. อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา
 • คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา ง.  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ตอบ  ค. อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 • การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเท่านั้น
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง

ตอบ   ค. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเท่านั้น

 1. ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นอย่างไร
 • ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
 • ไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
 • ไม่กระทบกับความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญมีกี่ประเภท
 • 5 ประเภท                                                                            ค. 2  ประเภท
 • 3 ประเภท                                                                            ง.  4  ประเภท

ตอบ   ง.  4  ประเภท

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 • ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ค. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • ตำแหน่งประเภทบริการ                                                   ง. ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตอบ  ข.  ตำแหน่งประเภทบริการ

 1. ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.ร. กำหนด คือตำแหน่งประเภทใด
 • ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ค. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • ตำแหน่งประเภทบริการ                                                   ง. ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตอบ   ค. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017