ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบวิชาภาษาไทยตำรวจ
ข้อสอบวิชาภาษาไทยตำรวจ

ข้อสอบวิชาภาษาไทยตำรวจ

 1. ข้อเขียนนี้ชี้ให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใด

รัก รัก รัก คําสั้น ๆ

ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ

แทนทีจะรักกลับกลายเป็นรก

รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิงดี ๆ บางทีต้องรบกัน

 1. ภาษามีการเปลี่ยนรูป                                                             ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
 2. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง                                                        ภาษาสร้างหน่วยใหม่ได้

ตอบ    4    สังเกตจาก “รัก เป็น รก”  และ  “รีบ เป็น รบ”

 1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากทีสุด (นับเสียงซ้ำ)
 2. ชาญหาญชาญเชียวเทียวไพร สองขาพาไป บ่มัวบ่เมาเขลาขลาด
 3. ขาเขาคือกงพฤกษชาติ ช่อชูดูดาษ และดกด้วยดอกออกระดะ
 4. ไป่ช้าเป็นผลปนคละ โตโตโอชะ รสาภิรสหมดมวล
 5. โทษหลายกลายแกแปรปรวน เจือจุนคุณควร เพราะเหตุทีเทียวเทียวเดิน

   ตอบ  4   มีพยัญชนะประสม  4  คํา  คือ  กลาย  แปร  ปรวน  เพราะ

 1. ข้อใดมีสระประสมครบทั้ง 3 เสียง
 2. ระบอบการเมืองทีมีรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยทีแท้จริง
 3. การเลือกตังคือการมอบอํานาจให้แกประชาชนทั่วไป
 4. ถ้าทุกคนหลงเชื่อคําชักชวนงาย ๆ จะเสียใจภายหลัง
 5. รูปรสกลิ่นเสียงเป็นเรื่องทีไมเทียงแท้ทุกคนแกเหมือนกนหมด

ตอบ   3    มีสระประสมครบ  3  เสียง  คือ  เชื่อ(เอือ)  ชวน(อัว)  เสีย(เอีย)

 1. พยางค์ในข้อใดมีจํานวนเสียงสันเท่ากับจํานวนเสียงยาว
 2. รักยาวให้บัน 3. เรือลมเมือจอด
 3. น้ำร้อนปลาเป็น 4. จับปลาสองมือ

ตอบ  3  น้ำ– เป็น  ออกเสียงสั้น      ร้อน – ปลา  ออกเสียงยาว

 1. ข้อใด ไม่มี พยางค์คําตายที่เป็นคําครุ
 2. เภสัชกร                                                                                        สังคมสงเคราะห์
 3. ศิลปศาสตร์                                                                                  วิทยากร

ตอบ  3        ข้อ  1  มีคําตายทีเป็นครุ  คือ  สัช

ข้อ  2  มีคําตายทีเป็นครุ  คือ  ศาสตร์

ข้อ  4  มีคําตายทีเป็นครุ  คือ  วิท

 

 1. ข้อใดทุกคํามีรูปพยัญชนะไม่ออกเสียง
 2. ทอ ศุกร์ ฉัตรเหตุ   โจทย์ อํามาตย์
 3. โทรม ไทย เมีย                                                                           แสร้ง หลาก กลป์

ตอบ  4  แสร้ง  “ร”  ไม่ออกเสียง       หลาก  “ห”  ไม่ออกเสียง                 กลป์ “ป”  ไม่ออกเสียง

 1. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด (นับตัวซ้ำ)
 2. ฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกัน                                                      ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
 3. ใหญ่ยอมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง   ยกแต่ชัวดีกระด้าง อ่อนแกฤาไหว

ตอบ  2   มีอักษรสูง  3  ตัวคือ  “ ห – ผ – ผ ”

 1. ข้อใดทุกคําเป็นคํามูล
 2. มะพร้าว ทะเลาะ ตะกละ                                                         พราน กระเถิบ นักเลง
 3. เฉลย หลอกลวง จระเข้                                                             ตลก กระเป๋า กะลา

ตอบ  4        ข้อ  1  มะพร้าว     เป็น   คําประสม

ข้อ  2  หลอกลวง  เป็น   คําซ้อน

ข้อ  3  นักเลง        เป็น   คําประสม

 1. ข้อใดมีคําซ้ำมากที่สุด
 2. นี่เธอ เธอชวยฉันหยิบถุงออกมาหน่อยนะ ฉันกำลังยุ่งยุ่ง ช่วยช่วยหน่อยละกันนะ
 3. ฉันชอบฟังเพลงเพลงนี้ที่สุดเลย ฟังฟังแล้วเหมือนชีวิตฉัน แถมยังเพราะเพราะยังไงไม่รู้
 4. เธอเห็นเขาไหม อยู่อยู่ก็ลุกหนีไปเลย เพื่อนเพื่อนงงกันเป็นแถวแค่เถียงเถียงกันนิดหน่อย
 5. คุณครูขา ที่ที่คุณพ่อหนูจะพาไปดูนี้ไกล๊ไกลนะคะ ครูจะไปเหรอคะ พ่อบอกว่าอยู่ข้างข้าง

โรงงานด้วยคะ

ตอบ  3  มีคําซ้ำ  3  คําคือ  อยู่อยู่ ่  เพื่อนเพื่อน  เคียงเคียง

 1. ข้อใดทุกคําเป็นคําสนธิ
 2. นภาลัย จินตนาการ วิทยากร                                    กรกฎาคม ธันวาคม วัฒนธรรม
 3. วิทยาเขต พัฒนาการ วิเทโศบาย                                              ไพรินทร์ คเชนทร์ มหรรณพ

ตอบ   4        ข้อ  1  วิทยากร  เป็นคําสมาสทีไม่มีการสนธิ

ข้อ  2  วิทยาเขต , พัฒนาการ   เป็นคําสมาสที่ไม่มีการสนธิ

ข้อ  3  วัฒนธรรม   เป็นคําสมาสที่ไม่มีการสนธิ

 1. ทุกคําในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคําเหมือนกับ “อมยิ้ม”
 2. ลูกกวาด ทองหยอด                                                                  สามล้อ   สองแถว
 3. มวยปล้ำ กระโดดไกล                                                              ต้มยํา    ห่อหมก

ตอบ  4   โครงสร้างของคําว่า  “อมยิ้ม”  คือ  “กริยา+กริยา”  ซึ่งตรงกับข้อ   4

 1. คําที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นกริยาอกรรม
 2. เธอบอกพอวาจะกลับบ้านเร็ว   กล้วยนั้น แม่ซื้อมาเอง
 3. เขายืนเบียดฉันอยู่ตั้งนาน   ไมหิวแล้ว  กระเป๋าใบนี้หนักเหลือเกิน

ตอบ   2      อกรรมกริยา  คือ  กริยาทีไมต้องการกรรม

 1. ข้อใดเป็นประโยครวม
 2. เธอวิงหนีผู้ชายคนนันมา   เธอบอกให้เขาเดินช้าช้า
 3. เธอสวมชุดสายเดียวสีเขียว                                                     คุณแมของเธอพูดกบตํารวจข้างบ้านเมือวานซืน

ตอบ    1   ข้อ  1  วิงหนี  มีกริยา  2  ตัว  คือ  วิง+หนี  จึงถือเป็นประโยคความรวม

ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบข้อ 14 –  15

 1. ผู้ทีมีปัญญาย่อมไม่กระทําสิ่งเสียหาย
 2. พัฒนาของเด็กเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในปัจจบันุ
 3. ข้อความตอนนี้พรรณนาความลําบากของชีวิตนักแสดงได้ดีมาก
 4. ปรารถนาชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
 5. วิชานี้สมหญิงเรียนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 1. ข้อใดเป็นประโยคกรรม
 2. ข้อ 2                                                                                               ข้อ 4
 3. ข้อ 3                                                                                               ข้อ 5

ตอบ  4    ข้อ  5  เอากรรมคือ  “วิชา”  ขึ้นประโยค  จึงถือเป็นประโยคกรรม

 1. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 2. ข้อ 1 กบ ข้อ 2                                                                             ข้อ 3 กบ ข้อ  4
 3. ข้อ 2 กบ ข้อ 3                                                                             ข้อ 4 กบ ข้อ 5

ตอบ  4  ข้อ  4  มีกริยา  2  ตัว  คือ  ชอบ+ทิง  จึงเป็นประโยคความรวม

ข้อ  5  มี  2  ประโยคและเชือมด้วย  “กอน่ ”  จึงเป็นประโยคความรวม

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยค
 2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่อําเภอบ่อพลอยสุดฉลุย
 3. การดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเน้นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกบโครงการของรัฐ
 4. ยุทธวิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยกลุ่มออมทรัพย์ของอําเภอจะนะ
 5. การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า

ตอบ  3  ข้อ  3  ยังขาดกริยาสําคัญของประโยค

 1. คํากริยาในข้อใดเป็นคํากริยาหลักของประโยคต่อไปนี้

ข่าวคราวที่ปรากฏ เป็นประจําทุกปีในช่วงเทศกาลรับน้องใหม่กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วไปสนใจกันมาก

 1. ปรากฏ                                                                                                                  กลายเป็น
 2. เป็นประจํา                                                                                           สนใจ

ตอบ  3  กริยาหลักคือกริยาสําคัญทีสุดของประโยค

 1. ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการทํารายงานทางวิชาการมากที่สุด
 2. แร้งไม่ใช่นกที่คนชอบเพราะมันชอบกินซากศพของเน่าเปื่อย
 3. ตัวละครเอกประมาทในชีวิต เรื่องจึงลงเอยอยางน่าสะเทือนใจ
 4. ครอบครัวของเราประหยัดขึ้น ไม่ออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านอีก
 5. นักวิทยาศาสตร์ไทยจะนําของที่เหลือทิ้งอยางเปลือกกุ้ง กระดองปูมาใช้ประโยชน์

ตอบ  4                 ข้อ  1  คําว่า  “ชอบกิน”    ใช้ภาษาไม่วิชาการ

ข้อ  2  คําว่า “ลงเอย”         ใช้ภาษาไม่วิชาการ

ข้อ  3  คําว่า “อีก”           ใช้ภาษาไม่วิชาการ

 1. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตทีจบจากวิทยาลัยครู
 3. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช้านานแล้ว
 4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. หม่อมเจ้าองค์นี้สิ้นชีพิตักษัยมาหลายปีแล้ว

ตอบ  2     เพราะ  “ทรงมีพระราชปรารภ”  ใช้ผิด  ทีถูกต้องแก้เป็น   “มีพระราชปรารภ”

 

 1. คําว่า “ล้าง” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
 2. เมื่อไหร่มีงานเลียงเขาจะเตรียมล้างท้องรอทันที
 3. ธุรกิจเกี่ยวกับการล้างพิษ ได้รับความนิยมในหมูคนอ้วน
 4. หลังจากทานอาหารคาวเสร็จแล้วบางคนล้างปากด้วยของหวาน
 5. นักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วมักจะล้างมือจากวงการ

ตอบ  4    “ล้าง”  ในข้อ  4  มีความหมายเปรียบเทียบ   ข้ออื่น ๆ มีความหมายนัยตรง

 1. คําในข้อใดเมือเติมในช่องว่างแล้วแสดงว่าผู้พูดแน่ใจ “คุณจะไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้ ………….”
 2. ไม่ใช่หรือ   ใช่ไหม
 3. หรือ                                                                                                ไหม

  ตอบ  1

 1. คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายแฝงในด้านลบอย่างชัดเจนที่สุด
 2. เทือกเถาเหล่ากอของเขาอยู่จังหวัดไหน
 3. ญาติโกโหติกาของเขาไม่เคยมาเยี่ยมเลย
 4. วงศ์วานวานเครือของเขาทํางานอะไร
 5. วงศาคณาญาติของเขาจะยอมรับเธอหรือ

ตอบ  1    ความรู้สึกลบแฝงในข้อ  1  ชัดเจนที่สุด

 1. ข้อใดใช้คําเชื่อมผิด
 2. คุณจะทําอะไรก็ได้ตามสะดวก
 3. เขาอยู่ใต้อํานาจเงินจนน่าเป็นห่วง
 4. พวกเราอยากทํางานให้สําเร็จด้วยดี
 5. อย่าปลอยให้เด็กเล็ก ๆ อยูโดยลําพัง

ตอบ  4  “โดยลําพัง”  ที่ถูกต้องแก้เป็น   “ตามลําพัง”

 1. ข้อใดใช้สํานวนภาษาได้ถูกต้อง
 • ผมเป็นครูมานาน ใคร ๆ ก็เรียกผมว่าพ่อพิมพ์ของชาติ
 • ขณะที่ลูกอยู่ในห้องผ่าตัด แม่กระวนกระวายจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
 • สอบเสร็จแล้ว เรายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลย ไม่ทราบว่าจะได้หรือตก
 • ถ้าเราทุกคนรวมมือรวมใจเป็นชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่างานนี้คงสําเร็จลงด้วยดี

ตอบ  3   ข้อ  1  ต้องแก้  “พ่อพิมพ์ ”  เป็น  “แม่พิมพ์”

ข้อ  2  ต้องแก้  “ไมนั่งติดเกาอี       ”  เป็น  “นั่งไมติด

ข้อ  4  ต้องแก้  “ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า”  เป็น  “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ”

 

 1. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยคํา
 2. เราจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไรจึงจะสาสมกับความผิดของเขา
 3. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิและยินดีเป็นอยางยิงที่ ได้มาอภิปรายวันนี้
 4. ทีมแบดมินตันของไทยชนะกราวรูดได้เหรียญทอง 3 เหรียญ
 5. มีผู้กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่ารถไฟขบวนนี้ของญี่ปุ่นวิ่งได้เร็วกวากระสุนปืน

ตอบ   1       ข้อ  2  ต้องแก้  “ภาคภูมิ”  เป็น  “ภูมิใจ”

ข้อ  3  ต้องแก้  “ชนะกราวรูด”  เป็น  “ชนะรวด”

ข้อ  4  ต้องแก้  “เปรียบเปรย”  เป็น  เปรียบเทียบ”

 

 1. ข้อใดใช้สํานวนถูกต้อง
 2. นี่คุณ มีอะไรกพูดกนตรง ๆ ดีกว่า อย่าเสียเวลาเป็นเจ้าถ้อยหมอความอยู่เลย
 3. เด็กคนนี้ซนเหลือเกินเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจําชั้นหนักใจมาก
 4. เรื่องนี้จะโทษใครคนเดียวไม่ได้ ฉันเห็นว่าผิดทั้งสองคน เข้าทํานองขนมพอผสมกับน้ำยา
 5. ป้าอาศัยลูกทีมีรายได้ไมมากนัก จึงคอยเกบเงินได้เล็ก ๆ น้อย ๆแบบน้ำซึมบ่อทราย

ตอบ  3   ข้อ  1  ต้องแก้  “เจ้าถ้อยหมอความ”  เป็น  “อ้อมค้อม”

ข้อ  2  ต้องแก้  “จับแพะชนแกะ”  เป็น  “จับปูใสกระด้ง ”

ข้อ  4  ต้องแก้  “น้ำซึมบ่อทราย ”  เป็น  “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน            ”

 1. ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด
 2. กล้วยสุกนั่นนํามาทําเป็นขนมได้หลายชนิด
 3. ที่ผมเป็นหวังคืออาหารถุงทีขึนราคาจากเดิม 5 บาท ขึ้นไปเป็น 8 บาท
 4. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามลำตัวนอนตายอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิต
 5. ศาลพิเคราะห์คําสารภาพของจําเลยแล้วเห็นว่าจําเลยกระทําผิดด้วยความจําเป็นจึงตัดสินให้จําคุก 4 ปี

ตอบ  4   ข้อ  1  ฟุ่มเฟือยตรง  “กล้วยสุกนั่น”

ข้อ  2  ฟุ่มเฟือยตรง  “จากเดิม”

ข้อ  3  ฟุ่มเฟือยตรง  “ศพ…..นอนตาย”

 1. ข้อใดเรียงลําดับคําได้ถูกต้อง
 2. อาหารไทยเป็นอาหารที่ชาวตางชาตินิยมรับประทานกันมาก
 3. กรุงเทพมหานครกำลังเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง
 4. ชมรมดูนกกำลังรับสมัครสมาชิกใหม่ที่บึงพระรามเป็นจํานวนมาก
 5. มีนักศึกษาหลายคณะเข้ารวมโครงการ “ถนนสีขาว” รวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตอบ  1             ข้อ  2  ต้องแก้เป็น   “กำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างรีบด่วน ”

ข้อ  3  ต้องแก้เป็น   “กำลังรับสมัครสมาชิกจํานวนมากที่บึงพระราม     ”

ข้อ  4  ต้องแก้เป็น   “นักศึกษาหลายคณะรวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิงแวดล้อมเข้าร่วมโครงการถนนสีขาว

 1. ข้อใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทย
 2. ผู้บริหารจําเป็นต้องมีเจตคติทีดีตอผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ปัจจุบันการแพรระบาดของโรคเอดส์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
 4. เยาวชนเป็นผู้ที่นํามาซึ่งความหวังของสังคม
 5. วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แตกไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา

ตอบ  1                 ข้อ  2  มีสํานวนตางประเทศตรง     “การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ”

ข้อ  3  มีสํานวนตางประเทศตรง   “นํามาซึ่ง”

ข้อ  4  มีสํานวนตางประเทศตรง   “ไม่ควรใช้ใน……”

 1. ประโยคใดใช้ภาษาฟุ่มเฟือย
 2. ผมจะไม่ตําหนิตํารวจเด็ดขาด ใน กรณีที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯเมื่อฝนตกหนัก
 3. อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาสมองไหลก็คือ การไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านาย
 4. ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของประชากรเพราะอุบัติเหตุมีมากกวาอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคร้ายตายง่ายๆ
 5. เขาให้ความสนใจเรื่องการเล่นกีฬามาก เขาจึงสะสมวารสารต่างประเทศทีเกี่ยวกับกีฬาไว้มากมาย

ตอบ   4     ฟุ่มเฟือยตรง  “ให้ความสนใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017