ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบวิชาภาษาไทย
ข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อสอบวิชาภาษาไทย

 1. ข้อเขียนนีดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรืองใด

รัก รัก รัก คําสัน

ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ

แทนทีจะรักกลับกลายเป็นรก

รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิงดี บางทีต้องรบกัน

 1. ภาษามีการเปลียนรูป
 2. ภาษามีการเปลียนแปลง
 3. ภาษาใช้เสียงสือความหมาย
 4. ภาษาสร้างหนวยใหมได้

ตอบ    4    สังเกตจาก “รัก เป็น รก”  และ  “รีบ เป็น รบ”

 1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากทีสด (นับเสียงซํา)
 2. ชาญหาญชาญเชียวเทียวไพร สองขาพาไป บมัวบเมาเขลาขลาด
 3. ขาเขาคือกงพฤกษชาติ ชอชูดูดาษ และดกด้วยดอกออกระดะ
 4. ไป่ช้าเป็นผลปนคละ โตโตโอชะ รสาภิรสหมดมวล
 5. โทษหลายกลายแกแปรปรวน เจือจุนคุณควร เพราะเหตุทีเทียวเทียวเดิน

ตอบ  4   มีพยัญชนะประสม  4  คํา  คือ  กลาย  แปร  ปรวน  เพราะ

 1. ข้อใดมีสระประสมครบทัง 3 เสียง
 2. ระบอบการเมืองทีมีรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยทีแท้จริง
 3. การเลือกตังคือการมอบอํานาจให้แกประชาชนทัวไป
 4. ถ้าทุกคนหลงเชือคําชักชวนงาย ๆ จะเสียใจภายหลัง
 5. รูปรสกลินเสียงเป็นเรืองทีไมเทียงแท้ทุกคนแกเหมือนกนหมด

ตอบ   3    มีสระประสมครบ  3  เสียง  คือ  เชือ(เอือ)  ชวน(อัว)  เสีย(เอีย)

 1. พยางค์ในข้อใดมีจํานวนเสียงสันเท่ากับจํานวนเสียงยาว
 2. รักยาวให้บัน
 3. เรือลมเมือจอด
 4. นําร้อนปลาเป็น
 1. จับปลาสองมือ

ตอบ  3  นํา – เป็น  ออกเสียงสัน      ร้อน – ปลา  ออกเสียงยาว

 1. ข้อใดไม่มีพยางค์คําตายทีเป็นคําครุ
 2. เภสัชกร
 3. ศิลปศาสตร์
 4. สังคมสงเคราะห์
 5. วิทยากร

ตอบ  3  ข้อ  1  มีคําตายทีเป็นครุ  คือ  สัช

ข้อ  2  มีคําตายทีเป็นครุ  คือ  ศาสตร์

ข้อ  4  มีคําตายทีเป็นครุ  คือ  วิท

 1. ข้อใดทกคํามีรปพยัญชนะไม่ออกเสียง
 2. ทอ ศุกร์ ฉัตร
 3. โทรม ไทย เมีย
 4. เหตุ โจทย์ อํามาตย์
 5. แสร้ง หลาก กลป์

ตอบ  4  แสร้ง  “ร”  ไมออกเสียง            หลาก  “ห”  ไมออกเสียง          กลป์ั   “ป”  ไมออกเสียง

 

 1. ข้อใดมีอักษรสงมากทีสด (นับตัวซํา)
 2. ฝูงชนกาเนิดคล้าย คลึงกนั
 3. ใหญยอมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
 4. ความรู้อาจเรียนทัน กนหมด
 5. ยกแตชัวดีกระด้าง ออนแกฤาไหว

ตอบ  2   มีอักษรสูง  3  ตัวคือ  “ ห – ผ – ผ ”

 1. ข้อใดทกคําเป็นคํามล
 2. มะพร้าว ทะเลาะ ตะกละ
 3. เฉลย หลอกลวง จระเข้
 4. พราน กระเถิบ นักเลง
 5. ตลก กระเป๋า กะลา

ตอบ  4  ข้อ  1  มะพร้าว     เป็น   คําประสม

ข้อ  2  หลอกลวง  เป็น   คําซ้อน

ข้อ  3  นักเลง        เป็น   คําประสม

 1. ข้อใดมีคําซํามากทีสดุ
 2. นีเธอ เธอชวยฉันหยิบถุงออกมาหนอยนะ ฉันกา ํ ลังยุงยุง ชวยชวยหนอยละกนนะ
 3. ฉันชอบฟังเพลงเพลงนีทีสุดเลย ฟังฟังแล้วเหมือนชีวิตฉัน แถมยังเพราะเพราะยังไงไมรู้่
 4. เธอเห็นเขาไหม อยูอยูกลุกหนีไปเลย เพือนเพือนงงกนไปแถว แคเถียงเถียงกนนิดหนอย่
 5. คุณครูขา ทีทีคุณพอหนูจะพาไปดูนีไกล๊ไกลนะคะ ครูจะไ ปเหรอคะ พอบอกวาอยูข้างข้าง

โรงงานด้วยคะ่

ตอบ  3  มีคําซํา  3  คําคือ  อยูอยู่ ่  เพือนเพือน  เคียงเคียง

 1. ข้อใดทกคําเป็นคําสนธิ
 2. นภาลัย จินตนาการ วิทยากร
 3. วิทยาเขต พัฒนาการ วิเทโศบาย
 4. กรกฎาคม ธันวาคม วัฒนธรรม
 5. ไพรินทร์ คเชนทร์ มหรรณพ

ตอบ   4 ข้อ  1  วิทยากร  เป็นคําสมาสทีไมมีการสนธิ

ข้อ  2  วิทยาเขต , พัฒนาการ   เป็นคําสมาสทีไมมีการสนธิ

ข้อ  3  วัฒนธรรม   เป็นคําสมาสทีไมมีการสนธิ

 1. ทกคําในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคําเหมือนกับ อมยิม
 2. ลูกกวาด ทองหยอด
 3. มวยปลํา กระโดดไกล
 4. สามล้อ สองแถว
 5. ต้มยํา หอหมก

ตอบ  4   โครงสร้างของคําวา่  “อมยิม”  คือ  “กริยา+กริยา”  ซึงตรงกบข้อ   4

 1. คําทีขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นกริยาอกรรม
 2. เธอบอกพอวาจะกลับบ้านเร็ว
 3. เขายืนเบียดฉันอยูตังนาน
 4. กล้วยนัน แมซือมาเอง
 5. ไมหิวแล้ว กระเป๋าใบนีหนักเหลือเกนิ

ตอบ   2    อกรรมกริยา  คือ  กริยาทีไมต้องการกรรม

 1. ข้อใดเป็นประโยครวม
 2. เธอวิงหนีผู้ชายคนนันมา
 3. เธอสวมชุดสายเดียวสีเขียว
 4. เธอบอกให้เขาเดินช้าช้า
 5. คุณแมของเธอพูดกบตํารวจข้างบ้านเมือวานซืน

ตอบ    1   ข้อ  1  วิงหนี  มีกริยา  2  ตัว  คือ  วิง+หนี  จึงถือเป็นประโยคความรวม

ใช้ข้อความต่อไปนี ตอบข้อ 14 A 15

 1. ผ้ทีมีปัญญาย่อมไม่กระทําสิงเสียหาย
 2. พัฒนาของเด็กเป็นประเด็นทีพดถึงกันมากในปัจจบัน
 3. ข้อความตอนนีพรรณนาความลําบากของชีวิตนักแสดงได้ดีมาก
 4. ปรารถนาชอบทิงขยะไม่เป็นทีเป็นทาง
 5. วิชานีสมหญิงเรียนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 6. ข้อใดเป็นประโยคกรรม
 7. ข้อ 2
 8. ข้อ 3
 9. ข้อ 4
 10. ข้อ 5

ตอบ  4    ข้อ  5  เอากรรมคือ  “วิชา”  ขึนประโยค  จึงถือเป็นประโยคกรรม

 1. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 2. ข้อ 1 กบ ข้อ 2
 3. ข้อ 2 กบ ข้อ 3
 4. ข้อ 3 กบ ข้อ 4
 5. ข้อ 4 กบ ข้อ 5

ตอบ  4  ข้อ  4  มีกริยา  2  ตัว  คือ  ชอบ+ทิง  จึงเป็นประโยคความรวม

ข้อ  5  มี  2  ประโยคและเชือมด้วย  “กอน่ ”  จึงเป็นประโยคความรวม

 1. ข้อใดไม่ใช่ประโยค

 

 1. การอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทีอําเภอบอพลอยสุดฉลุย
 2. การดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเน้นกจกรรมทีไมซําซ้อนกบโครงการของร ัฐ
 3. ยุทธวิธีฟืนฟูเศรษฐกจชุมชนโดยกลุมออมทรัพย์ของอําเภอจะนะ
 4. การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า

ตอบ  3  ข้อ  3  ยังขาดกริยาสําคัญของประโยค

 1. คํากริยาในข้อใดเป็นคํากริยาหลักของประโยคต่อไปนี

ข่าวคราวทีปรากฏ เป็นประจําทุกปีในช่วงเทศกาลรับน้องใหม่กลายเป็นประเด็นทีคนทัวไปสนใจกันมาก

 1. ปรากฏ
 2. เป็นประจํา
 3. กลายเป็น
 4. สนใจ

ตอบ  3  กริยาหลักคือกริยาสําคัญทีสุดของประโยค

 1. ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการทํารายงานทางวิชาการมากทีสดุ
 2. แร้งไมใชนกทีคนชอบเพราะมันชอบกนซากศพของเนาเปือย
 3. ตัวละครเอกประมาทในชีวิต เรืองจึงลงเอยอยางนาสะเทือนใจ
 4. ครอบครัวของเราประหยัดขึน ไมออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านอีก
 5. นักวิทยาศาสตร์ไทยจะนําของทีเหลือทิงอยางเปลือกกุง้ กระดองปูมาใช้ประโยชน์

ตอบ  4  M  ข้อ  1  คําวา่  “ชอบกนิ”  ใช้ภาษาไมวิชาการ

M  ข้อ  2  คําวา่  “ลงเอย”    ใช้ภาษาไมวิชาการ

M  ข้อ  3  คําวา่  “อีก”         ใช้ภาษาไมวิชาการ

 1. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถกต้อง
 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตที

จบจากวิทยาลัยครู

 1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปรารภเกยวกบเรืั องนีมาช้านานแล้ว
 2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. หมอมเจ้าองค์นีสินชีพิตักษัยมาหลายปีแล้ว

ตอบ  2  M  เพราะ  “ทรงมีพระราชปรารภ”  ใช้ผิด  ทีถูกต้องแกเป็น้   “มีพระราชปรารภ”

 

 1. คําว่า ล้างในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออืน
 2. เมือไหรมีงานเลียงเขาจะเตรียมล้างท้องรอทันที
 1. ธุรกจเกยวกบการล้างพิษ ได้รับความนิยมในหมูคนอ้วน
 2. หลังจากทานอาหารคาวเสร็จแล้วบางคนล้างปากด้วยของหวาน
 3. นักกฬาทีประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วมักจะล้างมือจากวงการ

ตอบ  4  M  “ล้าง”  ในข้อ  4  มีความหมายเปรียบเทียบ   ข้ออืน ๆ มีความหมายนัยตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017