ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ชุดที่ 1

 1. ข้อใดถูก
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2547 )คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521  คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด  15  ฉบับ

ตอบ   ก.

 1. ข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้และในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • ให้ใช้บังคับได้เหมือนเดิม
 • ส่งเรื่องให้ ก.ตร. ตีความเป็นกรณีพิเศษ
 • ให้ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบนั้นทันที
 • ให้ใช้ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แทน

ตอบ    ง.

 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันใด
 • วันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข.  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2547                                        ง.  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547

ตอบ   ข.

 1. ข้อใดถูก
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2547
 • ระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ไว้เป็นปีที่  60 ในรัชกาลปัจจุบัน
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมด  128  มาตรา
 • ผู้สนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือ ประธานรัฐสภา

ตอบ   ค.

 1. พระราชบัญญัติใดต่อไปนี้ไม่ถูกยกเลิก
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช  2477
 • พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483
 • ข้อ ก, ข และ ค ถูกยกเลิกทั้งหมด

ตอบ   ง.

 1. ข้อใดถูก
 • พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติกรมตำรวจ พ.ศ.2547

ตอบ  ค.

 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด
 • นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  รัฐสภา

ค.  คณะรัฐมนตรี                                                                                  ง.  ประธานรัฐสภา

ตอบ  ข.

 1. “ ข้าราชการตำรวจ ” หมายถึงบุคคลใด
 • บุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนเท่านั้น
 • บุคคลที่มียศและไม่มียศและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • บุคคลซึ่งได้รับบรรจุตามตำแหน่งที่คนเลือกและหมายความรวมถึงข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งหรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
 • บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ

ตอบ   ง.

 1. “ ประธารกรรมการ ” หมายถึงบุคคลใด
 • ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
 • รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตอบ   ค.

 1. “ กองทุน ” ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ตรงกับข้อใด
 • กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว
 • กองทุนสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเพราะการปฏิบัติหน้าที่
 • กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
 • กองทุนเพื่อข้าราชการตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนาย

ตอบ    ค.

 1. ข้อใดถูก
 • “ กรรมการ ” หมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
 • “ กองบัญชาการ ” หาวความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ
 • “ กองบังคับการ ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีฐานะรองจากกองบัญชาการเท่านั้น
 • “ ข้าราชการตำรวจ ” ต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น

ตอบ   ข.

 1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือใคร
 • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี

ตอบ   ค.

 1. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือบุคคลใด
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตอบ   ก.

 1. กฎกระทรวงตามข้อ 13 จะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อใด
 • เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น ข.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ค.  เมื่อผ่านรัฐสภาแล้ว                                                       ง.   เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบแล้ว

ตอบ    ข.

 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ
 • 10 ลักษณะ                                                                                    ข.   9 ลักษณะ

ค.  8  ลักษณะ                                                                                       ง.   7  ลักษณะ

ตอบ   ง.

 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีฐานะตามข้อใด
 • กึ่งรัฐวิสาหกิจ ข.  ส่วนราชการของรัฐ

ค.  นิติบุคคล                                                                                          ง.  หน่วยงานอิสระ

ตอบ   ค.

 1. ตามข้อ 16 อยู่ในบังคับบัญชาของบุคคลใด
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตอบ   ข.

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม ป. อาญา
 • สืบสวน สอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป. วิอาญา
 • ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
 • ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะสงคราม

ตอบ   ค.

 1. ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะและจากอยู่ใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องตราพระราชกำหนดโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาไปทั้งหมด
 • ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางส่วนเท่านั้น
 • ตราพระราชบัญญัติกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะส่วนเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ออกเป็นประกาศโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน

ตอบ   ค.

 1. การดำเนินการมีส่วนน่วมในกิจการตำรวจ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อใด
 • ก.ตร. กำหนด                 ข.  ก.ต.ช. กำหนด

ค.  นายกรัฐมนตรีกำหนด                                                                  ง.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด

ตอบ   ข.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017