ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

1.             พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

 • ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ค. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
 • ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ง. ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔

ตอบ   ก. ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

2.             พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้เมื่อใด

 • ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ข. ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 • ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ง. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ตอบ   ก. ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกี่หมวด  กี่มาตรา
 • ๗ หมวด ๗๔ มาตรา ค. ๘ หมวด ๗๐ มาตรา
 • ๘ หมวด ๗๔ มาตรา ง. ๘ หมวด ๗๐ มาตรา

ตอบ   ข. ๘ หมวด ๗๔ มาตรา

 1. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใด
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
 • กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 • รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตอบ    ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 1. ข้อใดเป็นหน้าที่ของนายจ้าง
 • จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
 • ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
 • บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานใด

ตอบ   ค. สำนักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 1. ในกรณีที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในกี่วัน
 • 90 วัน                                                                                   ค. 15  วัน
 • 60 วัน                                                                                  ง. 30   วัน

ตอบ   ง. 30   วัน

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียนคำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

 1. ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในกี่วัน
 • 30 วัน                                                                                   ค. 60   วัน
 • 45 วัน                                                                                   ง. 90  วัน

ตอบ   ก. 30  วัน

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่    ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต                                                                                                                       คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 1. นายจ้างจะต้องแจ้งหรือปิดประกาศคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ที่ได้รับจากอธิบดี พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่ากี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 • 60 วัน                                                                                  ค. 45   วัน
 • 15 วัน                                                                                  ง.  7   วัน

ตอบ    ข. 15   วัน        

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่นายจ้างได้รับคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดี คำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยดังกล่าว ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 1. ใครเป็นประธานใน “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
 • อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • ปลัดกระทรวงแรงงาน
 • อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตอบ  ค. ปลัดกระทรวงแรงงาน

 1. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ใน“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีกี่คน
 • 5 คน                                                                                    ค. 7  คน
 • 3 คน                                                                                    ง. 8   คน

ตอบ   ง. 8   คน

 1. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีกี่คน
 • 5 คน                                                                                    ค. 7  คน
 • 3 คน                                                                                    ง. 8   คน

ตอบ   ง. 8   คน

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิใน“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีกี่คน
 • 3 คน                                                                                     ค. 5   คน
 • 2 คน                                                                                     ง.  4  คน

ตอบ   ค. 5   คน

 1. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
 • เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 1. เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร
 • จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
 • ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง
 • จัดให้มีการประเมินอันตราย
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง

(๓) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ

(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดำเนินงานและแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 1. ผู้ใดจะทำการเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากใคร
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • พนักงานตรวจความปลอดภัย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ตอบ   ข. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรา ๓๓  ผู้ใดจะทำการเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้

 1. กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต นายจ้างจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยรายงานเป็นหนังสือภายในกี่วัน
 • 7 วัน                                                                                     ค. 1  วัน
 • 3 วัน                                                                                     ง.  5  วัน

ตอบ   ก. 7  วัน

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน  ให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหลหรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์  โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย
 • ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการ
  หรือเมื่อเกิดอุบัติภัย
 • ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ
 • เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย

ตอบ    ก.ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการ หรือเมื่อเกิดอุบัติภัย

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย                   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ

(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆมาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตอำนาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว

 1. พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่กระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้หยุดการกระทำการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลากี่วัน
 • 60 วัน                                                                                   ค. 90   วัน
 • 45 วัน                                                                                   ง.  30  วัน

ตอบ  ง.  30  วัน

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017