ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 3
แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 3

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 3

 1. ข้อใดไม่จัดเป็นวิธีควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยตรง

1) ปรับ Tap ของหม้อแปลงไฟฟ้า                  2) ติดตั้งชุดตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้

3) ติดตั้ง Syncronous Motor                             4) เปลี่ยนการจัดเรียงบัสในสถานีไฟฟ้า

เฉลย ข้อ 4

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า

1) การทำ Automatic Generation Control มีผลต่อความถี่ของระบบ

2) Facts Controller เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยเพียงการต่อขนานเข้าไปที่

บัส

3) ถูกทั้ง 2 ข้อ

4) ผิดทั้ง 2 ข้อ

เฉลย ข้อ 3

 1. Phase-shifting transformer ทำหน้าที่อะไรในระบบไฟฟ้ากำลัง

1) เพิ่มระดับแรงดัน                                           2) ลดระดับแรงดัน

3) ควบคุมการไหลของกำลังจริง                     4) ควบคุมการไหลของกำลังรีแอกทีฟ

เฉลย ข้อ 3

 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดพิกัด 200 MW และ 400 MW เดินเครื่องขนานกัน โดยที่ Droop characteristic ของ Governor มีค่า 4% และ 5% ตามลำดับ จากสภาวะไร้โหลดไปยังสภาวะโหลดเต็มที่ กำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานที่ความถี่ 50 Hz ในสภาวะไร้โหลด หากโหลดมีค่า 600 MW เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละวันจะจ่ายโหลดเท่าไร

1) ตัวแรกจ่าย 169 MW ตัวที่สองจ่าย 431 MW            2) ตัวแรกจ่าย 200 MW ตัวที่สองจ่าย 400 MW

3) ตัวแรกจ่าย 231 MW ตัวที่สองจ่าย 369 MW            4) ตัวแรกจ่าย 250 MW ตัวที่สองจ่าย 350 MW

เฉลย ข้อ3

 1. การควบคุมการไหลของโหลด VAR ทำได้อย่างไร

1) ปรับสวิตชิงชันต์รีแอคเตอร์                                         2) ปรับตัวประกอบกำลัง

3) ปรับมุมเฟสของแรงดันที่บัส                                       4) ปรับระดับแรงดันระหว่างบัส

เฉลย ข้อ4

 1. การควบคุมการไหลของโหลด WATT ทำได้อย่างไร

1) ปรับสวิตชิงชันต์รีแอคเตอร์                                         2) ปรับตัวประกอบกำลัง

3) ปรับมุมเฟสของแรงดันที่บัส                                       4) ปรับระดับแรงดันระหว่างบัส

เฉลย ข้อ 3

 1. การใช้วิธีการเลื่อนเฟส (phase shift) ของหม้อแปลง จะมีผลกระทบอย่างไร?

1) มีผลกระทบต่อการไหลของโหลด WATT

2) มีผลกระทบต่อการไหลของโหลด VAR ทำให้เปลี่ยนไปอย่างมาก

3) ระดับแรงดันระหว่างบัสเปลี่ยนไป

4) ไม่มีข้อถูก

เฉลย ข้อ1

 1. การใช้วิธีการปรับจุดแยกของหม้อแปลง เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดแรงดัน จะมีผลอย่างไรกับระบบไฟฟ้ากำลัง?

1) มีผลกระทบต่อการไหลของการโหลด WATT

2) มีผลกระทบต่อการไหลของโหลด VAR ทำให้เปลี่ยนไปอย่างมาก

3) มีผลทำให้กำลังขาเข้าที่เพลาของเครื่องต้นกำลังเปลี่ยนไป

4) ไม่มีข้อถูก

เฉลย ข้อ2

 1. ระดับแรงดันกระแสสลับใดไม่มีใช้ในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย

1) 500 kV                                                             2) 230 kV

3) 115 kV                                                             4) 100 kV

เฉลย ข้อ4

 1. การแสวัดวงจรสมมาตร (symmetrical short circuit current)

1) กระแสลัดวงจรสูงสุดที่เวลา t = 0+

2) กระแสลัดวงจรกระแสสลับที่เกิดเริ่มแรกปละมีค่าสูงสุดเป็น rms. และรวมกระแสลัดวงจร

กระแสตรงด้วย

3) กระแสลัดวงจรกระแสสลับที่เกิดเริ่มแรกและมีค่าสูงสุดเป็น rms.

4) กระแสลัดวงจรกระแสสลับหลังจากที่ผ่านไป 2-3 ไซเกิ้ล

เฉลย ข้อ4

 1. กระแสลัดวงจรแบบไม่สมมาตร Asymmetrical Short Circuit Current

1) กระแสลัดวงจรสูงสุดที่เวลา t = 0+

2) กระแสลัดวงจรกระแสสลับที่เกิดเริ่มแรกปละมีค่าสูงสุดเป็น rms. และรวมกระแสลัดวงจร

กระแสตรงด้วย

3) กระแสลัดวงจรกระแสสลับที่เกิดเริ่มแรกและมีค่าสูงสุดเป็น rms.

4) กระแสลัดวงจรกระแสสลับหลังจากที่ผ่านไป 2-3 ไซเกิ้ล

เฉลย ข้อ2

 1. ข้อใดคือกระแส three-phase fault

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

เฉลย ข้อ1

 1. ข้อใดคือกระแส fault เมื่อเกิด three-phase fault ที่ bus 1 เมื่อ กำหนด

1) –j2.5                                                                 2) –j4

3) –j5                                                                     4) –j10

เฉลย ข้อ1

 1. ข้อดคือกระแส fault เมื่อเกิด three-phase fault ที่ bus 2 เมื่อ กำหนด

 

1) –j2.5                                                                 2) –j4

3) –j5                                                                     4) –j10

เฉลย ข้อ2

 1. ข้อใดคือกระแส fault เมื่อเกิด three-phase fault ที่ bus 3 เมื่อ กำหนด

 

1) –j2.5                                                                 2) –j4

3) –j5                                                                     4) –j10

เฉลย ข้อ3

 1. ข้อใดคือกระแส fault เมื่อเกิด three-phase fault ที่ bus 4 เมื่อ กำหนด

 

1) –j2.5                                                                 2) –j4

3) –j5                                                                     4) –j10

เฉลย ข้อ4

 1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • แรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่เกิดความผิดพร่อง (Fault point) จะมีค่าเป็นศูนย์ในขณะที่เกิดความผิด

พร่อง

2) พิกัดกระแสของอุปกรณ์ตัดตอนแปรผกผันกับความเร็วในการทำงาน

3) ค่าอิมพิแดนซ์เทียบเท่าเทวินินของระบบ (Thevenin equivalent system impedance) สามารถหา

ได้จากค่าสมรรถภาพของการลัดวงจร (Short-circuit capability)

4) โดยทั่วไปพบว่าค่ารีแอคแตนซ์ในภาวะชั่วแวบ (Sub-transient reactance) มีค่ามากกว่าค่ารีแอก

แตนซ์ในภาวะชั่วครู่ (Transient reactance)

เฉลย ข้อ3 

 1. ข้อใดสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องในการวิเคราะห์ความผิดพร่อง (Fault analysis)
 • ความต้านทาน (Resistance) และความจุไฟฟ้า (Capacitance) สามารถตัดออกจากการพิจารณา

ได้

2) หม้อแปลงไฟฟ้าทุกตัวมีระดับแรงดันตามจุดแยกที่ระบุไว้ (Nominal tap)

3) กระแสโหลด (Load current) ไม่มีผลต่อการคำนวณกระแสผิดพร้อง (Fault current)

4) แบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่ (Constant voltage

source) ต่ออนุกรมกับรีแอคแตนซ์ค่าหนึ่ง

เฉลย ข้อ3

 1. รูปข้างล่างนี้แสดงวงจรลำดับ (Sequence network) ของการเกิดความผิดพร่องแบบใด

1) ความผิดพร่องแบบสามเฟสสมดุล (Balanced three-phase fault)

2) ความผิดพร่องแบบสองเฟสลงดิน (Double line-to-ground fault)

3) ความผิดพร่องแบบเฟสเดียวลงดิน (Single line-to-ground fault)

4) ความผิดพร่องแบบระหว่างเฟส (Line-to-line fault)

เฉลย ข้อ4

 1. โหลดต่อแบบ Y สมมาตร รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟสามเฟสที่มีแรงดันเฟส-เฟส (Line voltage) = 230 kV และมีกระแสไหล 850 A เลือกแรงดันไฟฟ้าฐาน 250 kV (line voltage) และกำลังไฟฟ้าฐาน 600 MVA (3 เฟส) แรงดันไฟฟ้าของโหลดเปอร์ยูนิตมีค่าเท่าไร

1) 0.88                                                                  2) 0.92

3) 0.95                                                                  4) 0.97

เฉลย ข้อ2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017