ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ วิธีการเขียนโครงการ
ข้อสอบ วิธีการเขียนโครงการ

ข้อสอบ วิธีการเขียนโครงการ

 1. ขั้นตอนการเขียนโครงการมีอะไรบ้าง

ตอบ      1. ชื่อโครงการ         2. หลักการและเหตุผล       3. วัตถุประสงค์   ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์                4. เป้าหมาย     ตัวชี้วัดระดับผลผลิต         5. กิจกรรม                 6. งบประมาณ                                         7. ระยะเวลาดำเนินการ            8. ผู้รับผิดชอบ          9. การติดตาม ประเมินผล                            10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ลักษณะของชื่อโครงการที่ดีต้องเป็นอย่างไร

ตอบ       1.  มีความชัดเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจงเป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย

2.บอกให้ทราบว่าจะทำสิ่งใดบ้าง  ทำเพื่ออะไร

 1. แสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการและจุดมุ่งหมายของโครงการ
 1. การเขียนหลักการและเหตุผลควรจะเขียนอย่างไร

ตอบ  ต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน

 1. ลักษณะของการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องมีลักษณะอย่างไร

ตอบ       1. ข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จ

 1. เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต
 2. ข้อความที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้
 1. ลักษณะของการเขียนเป้าหมายคือ

ตอบ   1. ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงาน หรือผลผลิตที่ต้องทำ  (ซึ่งเมื่อทำได้จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้)

 1. ระบุเวลาที่ผลงานจะแล้วเสร็จ
 1. out put หรือผลผลิต ในโครงการ  หมายถึง

ตอบ  สิ่งที่องค์กรผลิตขึ้น หรือบริการที่องค์กรจัดทำขึ้น

 1. out come หรือผลลัพธ์ ในโครงการ หมายถึง

ตอบ   ประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตโดยตรง

 1. การกำหนดตัวชี้วัดมีกี่ระดับ  อะไรบ้าง

ตอบ   2  ระดับ  ได้แก่

 1. ตัวชี้วัดผลผลิต – เป็นการวัดผลสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ

– วัดผลเมื่อสิ้นสุดการกระทำ

 1. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ – เป็นการวัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

– ระยะเวลาดำเนินการไปช่วงหนึ่งจึงจะวัดผล

วัดผลจาก : ปริมาณผลผลิต (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost) และ เวลา (Time)

 1. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีควรเป็นอย่างไร

ตอบ      1. สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการประเมิน

 1. เป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้สามารถวัดผลจากการกระทำได้
 2. สมเหตุสมผล
 3. ส่วนประกอบของตัวชี้วัด มีอะไรบ้าง

ตอบ     1. ประเด็นชี้วัด            2. เกณฑ์ชี้วัด                   3. ตัวชี้วัด

 1. ลักษณะของประเด็นชี้วัดคือ

ตอบ       – ประสิทธิภาพ     คุณภาพงาน/บริการ  , คุ้มค่า ,       ความรวดเร็ว

– ทั่วถึง   การครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

– เป็นธรรม   การเท่าเทียมในสิทธิที่คู่ความพึงได้รับ

– ถูกต้อง    จำนวนความผิดพลาดของข้อมูล/งาน/การบริการ

– น่าเชื่อถือ  จำนวนการท้วงติงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

– เสมอภาค  การได้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

– สะดวก   จำนวนขั้นตอนในการติดต่อ ,   วัน เวลาในการให้บริการ

 1. การระบุเกณฑ์ชี้วัดสามารถระบุโดยใช้อะไรได้บ้าง

ตอบ     1.ร้อยละ         2. อัตราส่วน           3. สัดส่วน           4. จำนวน

 1. ตัวชี้วัดระดับ OUTPUT   มีอะไรบ้าง

ตอบ       2Q                         Quality   คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

1T                         ระยะเวลา

1C                          ต้นทุน

 

 1. ตัวชี้วัดระดับ OUTCOME  มีอะไรบ้าง

ตอบ    2Q           Quality    คุณลักษณะ

Quantity  ปริมาณ

2T         Target     กลุ่มเป้าหมาย

Time          ระยะเวลา

1P          Place          สถานที่

 1. กิจกรรม หมายถึง

ตอบ  กระบวนการทำงานในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลผลิตและบรรลุวัตถุประสงค์

 1. การระบุงบประมาณต้องคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ

ตอบ   ความประหยัด ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพของผลงานที่ดีที่สุด

 1. ระยะเวลาดำเนินการเป็นการระบุระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ช่วงใด

ตอบ   ระยะเวลาดำเนินการ     เป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยระบุ เดือน ปี ที่เริ่มทำและสิ้นสุด ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว ก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วย เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ

 1. การควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการและการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือขั้นตอนใดของการเขียนโครงการ

ตอบ    การติดตามประเมินผล

 1. เพราะเหตุใดจะต้องระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงการ

ตอบ    เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  การดำเนินงานของโครงการในแต่ละวัตถุประสงค์นั้น คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง

 1. ลักษณะของโครงการที่ดี คือ

ตอบ       – สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้

– มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า

– วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจนมีความเป็นไปได้สูง

– รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน

– สนองความต้องการขององค์การหรือหน่วยงาน

– สอดคล้องกับแผนหลักของหน่วยงานและ ติดตามประเมินผลได้

– กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความจริงและได้รับ

– การวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

– มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017