ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1

1. “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” สามารถตอบคำถามข้อใดได้ตรงที่สุด
ก. ความหมายการจัดการศึกษา ข. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
ค. ความจำเป็นการจัดการศึกษา ง. เป้าหมายการจัดการศึกษา
2. องค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่เป็นด้านผลลัพธ์
ก. หลักสูตร ข. ครูผู้สอน
ค. นักเรียน ง. งบประมาณ
3. ข้อใดไม ่เข้าพวก
ก. การศึกษาตลอดชีวิต ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ง. การพัฒนาสาระอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดการศึกษาภาคบังคับกำหนดกี่ปี
ก. 6 ปี ข. 9 ปี
ง. 12 ปี ง. 15 ปี
5. ประกอบไปด้วย 18 มาตรฐานและ 84 ตัวชี้วัด ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. มาตรฐานการศึกษาชาติ ข. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ง. มาตรฐานการประเมินภายนอก
6. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้กล่าวเรื่องใด
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข. การประเมินผลการเรียนรู้
ค. สื่อการเรียนรู้ ง. วิธีจัดการเรียนรู้
7. การแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. วิทยาศาสตร์ ข. สังคมศึกษา
ค. การงานอาชีพ ง. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดเกิดหลังสุด
ก. การกำหนดวิสัยทัศน์ ข. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ค. การกำหนดหน่วยกิต ง. การจัดทำแผนการเรียนรู้

9. หากจะจัดตารางสอน กลุ่มสาระใดไม่ควรจัดไว้ตอนเช้า
ก. กีฬา ดนตรี ข. คณิตศาสตร์
ค. ภาษาอังกฤษ ง. สุขศึกษา
10. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระใดที่เน้น เรื่องการพูดตอบโต้
การเขียนและการอ่านเก็บใจความ
ก. ภาษาไทย ข. ภาษาอังกฤษ
ค. ภาษาต่างประเทศ ง. ศิลปะ
11. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
ก. สื่อการเรียนรู้ ข. ตัวเด ็กนักเรียน
ค. การประเมินผล ง. การสอนหลายๆวิธี
12. กระบวนการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพจะได้ผลดีถ้าหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ
ก. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ข. การจัดการเรียนรู้ของครู
ค. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ง. การบริหารบูรณาการ
13. ปัญญาอธิบายว่าการออกกำลังกายสม เ สมอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย ง. ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย
14. การสอนหรือจัดการเรียนรู้วิธีใดที่ได้ผลดีที่สุด
ก. การสอนแบบบรรยาย ข. การสาธิต
ค. การไปศึกษานอกสถานที่ ง. การสอบแบบบูรณาการ
15. ครูผู้สอนสอนหลายคนในกลุ่มสาระเดียวกัน
ก. การสอนแบบค้นพบ ข. การสอนแบบบูรณาการ
ค. การสอนแบบสถานการณ์จำลอง ง. การสอนแบบหน่วย
16. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. หลักการสอน ข. สื่อการเรียนรู้
ก. จิตวิทยาการศึกษา ง. การประเมินผลการเรียน
17. นักเรียนสามารถพูดจาได้คล่องขึ้น
ก. จิตวิทยาการศึกษา ข. จิตวิทยาการเรียนรู้
ค. จิตวิทยาพัฒนาการ ง. จิตวิทยาแนะแนว
18. การป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. ความหมายการแนะแนว ข. หลักการแนะแนว
ค. จุดมุ่งหมายการแนะแนว ง. ประเภทการแนะแนว

19. การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง
ก. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข. สื่อการเรียนรู้
ค. การประเมินผลการเรียนรู้ ง. แผนการเรียนรู้
20. หากพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการจัดเป็นสื่อตามข้อใด
ก. สื่ออุปกรณ์ ข. สื่อสิ่งพิมพ์
ค. สื่อเทคโนโลยี ง. สื่อธรรมชาติ

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1
1. ค 2.ค 3.ข 4.ข 5.ข 6.ง 7.ง 8.ง 9.ก 10.ข
11.ข 12.ข 13.ก 14.ง 15.ข 16.ค 17.ค 18.ค 19.ข 20.ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017