ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 19 สิงหาคม  2476                                                                    ค.  19  กันยายน  2476
 • 20 สิงหาคม  2476                                                                    ง.  20  กันยายน  2476

ตอบ   ข. 20  สิงหาคม  2476                            

 1. วินัยทหาร คือ
 • การที่ทหารควรประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
 • การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
 • การที่ทหารควรประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
 • การที่ทหารต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ตอบ  ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

 1. วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
 • มาตรา 3                                                                                       ค. มาตรา  5
 • มาตรา 4                                                                                       ง. มาตรา  6

ตอบ   ค. มาตรา  5

 1. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหาร
 • กล่าวคำเท็จ
 • เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
 • ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ               ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้

(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย

(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร

(๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ

(๖) กล่าวคำเท็จ

(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร

(๘) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ

(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

 

 1. หมวด ๓ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คือเรื่องใด
 • บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                 ค. วิธีร้องทุกข์
 • ว่าด้วยวินัย                 ง. อำนาจลงทัณฑ 

ตอบ  ง. อำนาจลงทัณฑ

หมวด  1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด  2  ว่าด้วยวินัย

หมวด  3  อำนาจลงทัณฑ

หมวด  4  วิธีร้องทุกข์

 1. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมีกี่สถาน
 • 5 สถาน                                                                                       ค.  3  สถาน
 • 4 สถาน                                                                                        ง.  6  สถาน

ตอบ  ก.  5   สถาน

มาตรา ๘  ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมี   ๕ สถาน คือ

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ทัณฑกรรม

(๓) กัก

(๔) ขัง

(๕) จำขัง

 1. ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยทหาร
 • ภาคทัณฑ์                 . จำขัง
 • จำคุก                 ง. ทัณฑกรรม

ตอบ   ง. ทัณฑกรรม

 1. ผู้กระทำผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทำทัณฑ์บนไว้ คือความหมายของโทษตามข้อใด
 • ภาคทัณฑ์                                                                                 ค. กัก
 • ทัณฑกรรม                 ง.  จำขัง

ตอบ   ก. ภาคทัณฑ์            

 1. กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำ คือความหมายของโทษตามข้อใด
 • ภาคทัณฑ์                                                                                 ค. กัก
 • ทัณฑกรรม                 ง.  จำขัง

ตอบ   ข.  ทัณฑกรรม         

 1. กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกำหนดให้ คือความหมายของโทษตามข้อใด
 • กัก                                                                                                 ค. ขัง
 • ทัณฑกรรม                 ง.  จำขัง

ตอบ   ก. กัก         

 1. ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มีคำสั่ง คือความหมายของโทษตามข้อใด
 • กัก                                                                                                 ค. ขัง
 • ทัณฑกรรม                 ง.  จำขัง

ตอบ   ค. ขัง

 1. คือขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหาร คือความหมายของโทษตามข้อใด
 • กัก                                                                                                 ค. ขัง
 • ทัณฑกรรม                 ง.  จำขัง

ตอบ  ง.  จำขัง

 1. ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑ์แก่ผู้กระทำผิดได้นั้น คือใคร
 • ผู้บังคับบัญชา
 • ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหมกำหน
 • ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาตามที่ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กำหนด
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

 1. ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น 1  คือใคร

ก. แม่ทัพ                                                                                               ค. ผู้บัญชาการกองพล

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                                             ง. ผู้บังคับการกรม

ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 1. ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น 2  คือใคร

ก. แม่ทัพ                                                                                               ค. ผู้บัญชาการกองพล

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                                             ง. ผู้บังคับการกรม

ตอบ   ก.  แม่ทัพ  

 1. ผู้ใด ไม่มี อำนาจบังคับบัญชาเป็นผู้ลงทัณฑ์

ก. ผู้บังคับหมวด                                                                                  ค. นายทหารชั้นสัญญาบัตร

. ผู้บังคับหมู่ นายตอน                                                                      ง.  ถูกทั้ง  ข  และ  ค

ตอบ  ง.  ถูกทั้ง  ข  และ  ค ผู้ที่ไม่มีอำนาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้นต่างๆ  ได้แก่

 1. ผู้บังคับหมู่ นายตอน
 2. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารโดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
 3. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารประทวนลูกแถว
 4. ผู้มีอำนาจลงทัณฑ์จะสั่งลงทัณฑ์โดยอำนาจตนเองมิได้ถ้าผู้มีอำนาจลงทัณฑ์มิได้จัดการที่จะให้ผู้นั้นได้รับทัณฑ์ภายในกี่เดือน
 • 1  เดือน                                                                                        ค. 3  เดือน
 • 2  เดือน                                                                                        ง. 4  เดือน

ตอบ   ค. 3  เดือน

 1. คำชี้แจงของทหารว่า ผู้บังคับบัญชากระทำแก่ตนด้วยการอันไม่เป็นยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารว่าตนมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับในราชการนั้น เรียกว่า
 • ร้องทุกข์                                 ค. ร้องเรียน
 • อุทธรณ์                 ง.  ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ก. ร้องทุกข์

 1. ข้อใด กล่าวถูกต้อ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของทหาร

ก.ห้ามมิให้ลงชื่อรวมกัน

ข. ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่สำหรับตนเองเท่านั้น

ค. ห้ามมิให้ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ               มาตรา ๒๓  ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่สำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผู้อื่นเป็นอันขาด และห้ามมิให้ลงชื่อรวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์

 1. มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในกรณีใด
 • ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกำลังเข้าแถว
 • ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในขณะที่กำลังทำหน้าที่เป็นยามหรือเวร
 • ห้ามมิให้ร้องทุกข์ก่อนเวลาล่วงไปแล้ว 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มีเหตุจะต้องร้องทุกข์เกิดขึ้น
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. การร้องทุกข์กระทำได้โดยวิธีใด
 • ด้วยวาจา                 ค. ถูกเฉพาะข้อ   ข
 • เขียนเป็นหนังสือ                 ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข

ตอบ  ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข

 1. การร้องทุกข์โดยห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่า ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไปอยู่ในมาตราใด
 • มาตรา 24                                                                                   ค. มาตรา   26
 • มาตรา 25                                                                                   ง. มาตรา   27

ตอบ   ข. มาตรา   25           มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่า ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไป ถ้าหากว่า

ผู้บังคับบัญชานั้นมิได้ลงทัณฑ์เกินอำนาจที่จะทำได้ตามความในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้

 1. เมื่อผู้ใดได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาและยังไม่ได้รับความชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดร้อนก็ยังไม่ได้ปลดเปลื้องไป ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปในกรณีที่เวลาล่วงพ้นแล้วเท่าใด

ก.  7  วัน                                                                                             ค.   15  วัน

ข.    10  วัน                                                                                        ง.  1  เดือน

ตอบ   ค.   15  วัน

 1. ใครเป็นผู้ให้มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
 • นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ง. รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือข้อใด
 • การประกาศใช้มาเป็นเวลานาน
 • ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีอำนาจลงทัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปมาก
 • ตำแหน่งผู้รับทัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปมาก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017