ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

 1. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ให้ไว้ ณ วันใด

ตอบ  วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗

 1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตอบ  เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 1. ใครมีอำนาจตีความในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้

ตอบ  อธิบดีกรมสรรพสามิต  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คืออะไร

ตอบ  เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต เสียภาษีตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มีกี่ฉบับ อะไรบ้าง

ตอบ   4  ฉบับ  ได้แก่

1.พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๗

2.พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่

๒) พ.ศ. ๒๕๒๙

3.พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่

๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

 1. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) อยู่ในปี พ.ศ.ใด

ตอบ  พ.ศ. ๒๕๓๔

 1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ คืออะไร

ตอบ  เนื่องจากหน่วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับจัดเก็บภาษีก๊าซปิโตรเลียม (แอล.พี.จี.)และก๊าซที่คล้ายกันใช้เป็นหน่วย“ลิตร” ยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการกำหนดราคาขายที่ทางราชการกำหนดเป็นหน่วย“กิโลกรัม” และโดยที่ส่วนผสมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวแตกต่างกัน เมื่อคำนวณจากหน่วย“ลิตร” เป็นหน่วย “กิโลกรัม” ทำให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ละรายเสียภาษีไม่เท่ากัน เพื่อความเป็นธรรมสมควรเปลี่ยนหน่วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของก๊าซปิโตรเลียม(แอล.พี.จี.) จากหน่วย “ลิตร” เป็นหน่วย “กิโลกรัม” จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 1. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) อยู่ในปี พ.ศ.ใด

ตอบ  พ.ศ. ๒๕๓๔

 1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ คืออะไร

ตอบ  เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบภาษีอากรของประเทศให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนสมควรปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017