ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ถาม – ตอบ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ถาม – ตอบ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

 1. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หมายถึงอะไร

ตอบ   หมายถึง การจัดระเบียบวิธี หรือ การจัดองค์ประกอบ  การปรับปรุงแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ของเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนรวมถึงการรู้จักวางแผน จัดขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วัสดุเพื่อ ให้มีเกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ทางสรีระเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน  ความแข็งแรงของโครงสร้าง และ หน้าที่ในด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานอย่างเหมาะสมและลงตัว

 1. การออกแบบมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างไร

ตอบ   ความสำคัญและความจำเป็นของการออกแบบ  มีดังนี้ คือ

 1. การออกแบบเป็นการช่วยถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบให้ผู้อื่นๆได้รู้และเข้าใจในงานและการสร้างสรรค์สิ่งนั้นๆได้
 2. การออกแบบเป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ดังนั้นกระบวนการออกแบบจึงช่วยให้เกิดการคิดค้น ทดลอง  รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นอย่างรวดเร็ว
 3. การออกแบบทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อช่วยให้เห็นถึงความงามและคุณค่าในงานทั้งศิลปะและความเหมาะสมในด้านประโยชนใช้สอย
 4. การออกแบบเป็นการวางแผนงานที่เป็นรูปธรรมก็นำไปสู่การผลิตจริง จึงมีส่วนช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ช่วยให้งานผลิตได้อย่างรวดเร็วและประหยัด  ลดความเสี่ยงและความเสียหาย รวมถึงความสิ้นเปลืองจากความผิดพลาดก่อนผลิตงานจริงได้เป็นอย่างดี
 5. การออกแบบช่วยให้การวางแผนงานในส่วนต่างๆเป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็วโดยชิ้นงานหนึ่งหากมีการออกแบบไว้แล้ว อาทิเช่นการวางแผนด้านการเงิน การผลิต การเตรียมแรงงาน และ การจัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง  เป็นต้น
 6. การเป็นนักออกแบบที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมอย่างไร

ตอบ    การเป็นนักออกแบบที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสม  ดังนี้ คือ

 1. การเป็นนักออกแบบที่ดีควรเป็นคนต้องหมั่นศึกษา หาประสบกรณ์ในการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบ
 2. การเป็นนักออกแบบที่ดีต้องฝึกสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรอบตัว ความงดงามจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจหรือแนวคิดเพื่อใช้ในการออกแบบได้ดี
 3. การเป็นนักออกแบบที่ดีต้องศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ การออกแบบที่ดีจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์
 4. การเป็นนักออกแบบที่ดีต้องศึกษาแนวคิดรวมถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเพื่อที่จะได้เข้าใจแนวคิดและพัฒนาการการออกแบบ
 5. การเป็นนักออกแบบที่ดีต้องหมั่นค้นหาและคิดค้นสร้างสรรค์หรือประยุกต์งานออกแบบด้วยพลังความคิดของตนเอง
 6. การเป็นนักออกแบบที่ดีควรฝึกฝนการถ่ายทอดและนำเสนอความคิดของตนเองให้ผู้อื่นๆสามารถเข้าใจได้
 7. การเป็นนักออกแบบที่ดีต้องมีความสนใจและเปิดรับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอและไม่ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเกินความเหมาะสม และควรมีความคิดและความเชื่อมั่นในตนเองด้วย
 8. การเป็นนักออกแบบที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อผลงานการออกแบบของตน ควรคำนึงถึงผลที่กระทบต่อสังคมและมนุษยชาติ ผลงานการออกแบบที่ดีควรมีส่วนในการจรรโลงสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมและมวลมนุษย์ให้มีการพัฒนาถาวรยิ่งขึ้น
 9. จงอธิบายหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ตอบ  การออกแบบจะต้องมาจากความมุ่งหมายที่วางไว้    ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปทรงที่ได้มักจะยึดจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการใช้งานในการใช้งานเป็นหลักสำคัญ  ซึ่งความมุ่งหมายหรือหน้าที่ใช้สอยดังกล่าวมักมีความมุ่งหมายออกเป็นสองประเด็นหลัก  ได้แก่  ความมุ่งหมายหรือการใช้สอยเพื่อประโยชน์หรือความสุขทางกายหรือกายภาพ  อาทิเช่นสัดส่วนที่สอดรับและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้   มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน   การสามารถสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน เป็นต้น และความมุ่งหมายหรือการใช้สอยเพื่อประโยชน์หรือความสุขทางใจ ซึ่งได้แก่  รูปทรงที่ความสวยงาม  รูปทรงที่สร้างความภาคภูมิใจหรือสง่างามแก่ผู้ใช้เป็นต้น

 1. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนการออกแบบ มีอะไรบ้าง

ตอบ   ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนการออกแบบ    ได้แก่

 1. หน้าที่ใช้สอย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือน จำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจของหน้าที่ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนแต่ละชนิดและประเภทของเครื่องเรือน ให้เข้าใจก่อนทำการออกแบบ
 2. ความแข็งแรง ความแข็งแรงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือ เครื่องเรือนต้องคำนึงถึง เครื่องเรือนที่มีโครงสร้างใหญ่โตแข็งแรงเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการใช้โครงสร้างที่ดี เพราะเป็นการสิ้นเปลืองวัสดุและทำให้ราคาเกินความเหมาะสม
 3. ความปลอดภัย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้
 4. สัดส่วนการใช้งานที่เหมาะสม สัดส่วนการใช้งานเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นอย่างมากในการออกแบบ
 5. ความสวยงาม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนเป็นธรรมดาที่ต้องคำนึงถึงความงาม เพื่อเป็นเสน่ห์และแรงจูงใจที่จะทำให้มีความต้องการอยากได้เป็นเจ้าของ
 6. การใช้วัสดุที่เหมาะสม การออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 7. กรรมวิธีการผลิต การรู้และเข้าใจกรรมวิธีการผลิต
 8. ราคาที่เหมาะสม ควรมีการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย
 9. การขนส่ง นักออกแบบควรคำนึงถึงการขนส่งด้วย และความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง
 10. การดูแลและบำรุงรักษา
 11. จงอธิบายหลักในการออกแบบโครงสร้าง

ตอบ   หลักในการออกแบบโครงสร้างนั้นมีหลักการพอที่จะสรุปได้ดังนี้

 1. การออกแบบโครงสร้างควรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
 2. การจัดส่วนประกอบของโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งานในการใช้งาน
 3. การออกแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับสถานที่ และสถานภาพของสังคม
 4. การออกแบบโครงสร้างควรจัดองค์ประกอบของโครงสร้างให้มีเกิดคุณค่าในด้านความงามตามหลักการออกแบบ และการใช้งาน
 5. การออกแบบโครงสร้างควรมีรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัสดุ เครื่องมือเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
 6. จงอธิบายหลักในการออกแบบตกแต่ง

ตอบ  การออกแบบตกแต่ง  จะต้องคำนึงสิ่งต่อไปนี้คือ

1.การออกแบบตกแต่งควรต้องสัมพันธ์และส่งเสริมรูปลักษณะของโครงสร้าง

2.การออกแบบตกแต่งต้องเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ลักษณะโดยทั่วไปมักจะดูเรียบง่ายพอดี  ไม่ดูมากจนเกินงาม

3.การออกแบบตกแต่งควรใช้ลวดลาย และสีสันมีความงดงามถูกต้องตาม หลักการออกแบบ

4.การออกแบบตกแต่งควรใช้วัสดุ และผิวสัมผัสที่เหมาะสมและถูกต้องและสวยงามและสอดคล้องกับลักษณะและหน้าที่ใช้สอย

5.การออกแบบตกแต่งควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน สถานภาพและรสนิยมของผู้ใช้  รวมถึงความสะดวกในการดูแลรักษา

 1. เฟอร์นิเจอร์มีกี่ประเภท

ตอบ   ประเภทของเฟอร์นิเจอร์

แบ่งตามสถานที่ตั้ง  มี  2  ประเภท  ได้แก่

– เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร (Indoor Furniture)  หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้งอยู่เพื่อใช้สอยภายในบ้าน และ อาคารต่างๆ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใน จะต้องคำนึงถึง สัดส่วนต่างๆคำนึงถึง การจัดวางเพื่อให้มีที่ว่าง เพื่อการสัญจรภายในอาคาร

– เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture)  หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้งอยู่เพื่อใช้สอยภายนอกบ้าน และ อาคารต่างๆ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายนอก จะต้องคำนึงถึง วัสดุที่นำมาใช้คำนึงถึง สภาพแวดล้อม ต้องเป็นวัสดุไม่ถูกทำลายโดยแมลงต่างๆมีความทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น ลม ฝน ความชื้น

แบ่งตามลักษณะของการติดตั้ง  มี  2  ประเภท คือ

– เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว   หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ตามความต้องการ ในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สามารถซื้อมาจัดวางได้เลย นอกเสียจากว่า ผู้ใช้งานต้องการรูปแบบพิเศษ ที่ไม่มีขายในท้องตลาด

– เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน  สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ

 1. เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน แบบที่มีโครงคร่าวจะมีโครงภายในเป็นไม้เนื้อแข็ง แล้วกรุด้วยไม้อัดทำสี หรือโชว์ลวดลายของไม้หรืออาจจะ ปิดผิวไม้อัดด้วยวัสดุต่างๆเช่นผ้า ,กระจก ,แผ่นลามิเนท หรือฟอร์ไมก้า ฯลฯ ตามแต่ผู้ออกแบบจะกำหนดเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินแบบมีโครงคร่าว จะมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
 2. เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน  แบบไม่มีโครงคร่าวจะใช้วัสดุที่ทำมาจากส่วนผสมของ เส้นใยไม้หรือพืชที่มีเส้นใยผสานด้วยกาวสังเคราะห์ นำไปอัดให้แน่นจนเป็นเนื้อเดียวกันเช่นแผ่น MDF (Medium Density Fiber Board), HDF (High Density Fiber Board) หรือพาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) คือแผ่นวัสดุที่ทำจากเศษไม้  หรือวัสดุอื่นที่มีลิกนิน และเซลลูโลสอื่นๆ เป็นส่วนประกอบนำไปอัดให้แน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน วัสดุเหล่านี้ ไม่ทนทานต่อความชื้น และจะมี ความแข็งแรงทนทานที่น้อยกว่า เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินที่มีโครงคร่าวเป็นไม้
 3. สิ่งที่ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ มีอะไรบ้าง

ตอบ  สิ่งที่ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ มีดังนี้

– ผู้ใช้
– ลักษณะ และพฤติกรรมในการใช้งาน
– สัดส่วน ,ขนาด
– สถานที่ตั้ง
– วัสดุ และอุปกรณ์
– เทคโนโลยีในกระบวนการ ของการผลิต
– การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่สิ้นเปลือง
– ความสวยงาม

 

 1. องค์ประกอบของการออกแบบสิ่งต่างๆให้มีส่วนประกอบที่สวยงาม มีอะไรบ้าง

ตอบ  – เส้น

เส้น โดยพื้นฐานของการออกแบบ ก็คือการเริ่มจาก จุด หากนำจุดมาเรียงต่อ ๆ กันไปอย่างต่อเนื่อง ก็จะเกิดเป็นเส้นและเกิดเป็นรูปร่างขึ้นองค์ประกอบของการออกแบบของ รูปทรง รูปร่าง ก็คือการนำเส้นมาเรียงร้อยประกอบกัน จนเป็นรูปทรงต่างๆโดยลักษณะของเส้นจะมี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง (Straight Line)และ เส้นโค้ง (Curve Line)

– ลักษณะของพื้นผิว

พื้นผิว หมายถึงบริเวณผิวนอกของวัสดุต่าง ๆซึ่งมีผลต่อความรู้สึกในเรื่องของ ความงามระยะ ,น้ำหนัก และประโยชน์ใช้สอยลักษณะของพื้นผิวจะรับรู้ได้ด้วยการ รับสัมผัสทางตาและสัมผัสทางกายการนำเอาพื้น ผิวในลักษณะ ต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ความงาม และประโยชน์ใช้สอยโดยในการออกแบบ พื้นผิวจะถูกนำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน  เช่น พื้นผิวของกระจก ที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล หรูหราผิวนุ่มของโซฟาหนังสัตว์ ให้ความรู้สึก อบอุ่นนุ่มนวล น่าพักผ่อน เป็นต้น

– ลวดลาย

ลวดลายนั้นมี ลวดลายที่เกิดจากธรรมชาติ และ ลวดลายประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมานักออกแบบ จะนำลักษณะของลวดลายต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงาม

– สี

สี คือการรับรู้ความถี่ (หรือความยาวคลื่น) ของแสง ในทำนองเดียวกันกับที่ระดับเสียง (หรือโน้ตดนตรี)
คือการรับรู้ความถี่หรือความยาวคลื่นของเสียงมนุษย์สามารถรับรู้สีได้เนื่องจากโครงสร้างอันละเอียดอ่อนของดวงตาซึ่งมีความสามารถในการรับรู้แสงในช่วงความถี่ที่ต่างกัน

สีมีอิทธิพลอย่างมาก ในเรื่องของการออกแบบ นักออกแบบโดยทั่วไปควรที่จะรู้จัก ทฤษฏีเรื่องของสี
เช่น สีร้อน สีเย็น สีคู่ตรงข้ามและ มีความรู้ในเรื่องอิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของคน

– ช่องว่าง ,ระยะ

หมายถึงข่องว่างรอบๆวัตถุ และช่องว่างของวัตถุโดยการออกแบบจะต้องให้มีความสัมพันธ์กัน
หากมีการจัดวางเนื้อที่ หรือระยะ ของสิ่งของอย่างถูกต้องกลมกลืนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง สี หรือช่องว่าง ก็จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบและ เห็นถึงความเด่นชัดของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ

– การเน้นให้เห็นเด่นชัด

เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับ การออกแบบแต่ละชนิดโดยอาจจะเน้นด้วย รูปทรงที่แตกต่าง ,การใช้สี หรือ การใช้วัสดุที่แตกต่างกัน

– สัดส่วน

หมายถึงความสัมพันธ์ของขนาด กว้าง ,ยาว สูง ,ใหญ่ ,เล็ก ,หรือความลึก ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีปริมาตรที่สัมพันธ์กันระหว่าง สิ่งสองสิ่งที่มีรูปทรง หรือขนาดแตกต่างกัน เช่น โต็ะกับเก้าอี้ , โซฟากับโต๊ะกลางและโต๊ะข้างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ขององค์ประกอบสัดส่วนคือ ความสมส่วนซึ่งกันและกันของขนาดในส่วนต่างๆ ของรูปทรง ในการออกแบบ คือ การสร้างความสัมพันธ์ของสัดส่วนให้มีความเหมาะเจาะความเหมาะสมกัน เพื่อให้เกิดความงามของงานออกแบบนั้นๆ

– ความสมดุล

ความสมดุล หมายถึง ความรู้สึกเท่ากันทั้งสองข้าง

ความสมดุล คือ องค์ประกอบ ในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสิ่งต่าง ๆตามหลักในงานออกแบบนั้น ความสมดุลแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

– ความสมดุล เท่ากันทั้งสองข้างทุกประการ

– ความสมดุล ไม่เท่ากันทั้งสองข้าง หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง

– ความสมดุล ที่เริ่มจากศูนย์กลางแล้วกระจายไปโดยรอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017