ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / คำแนะนำในการสอบกรมธนารักษ์
คำแนะนำในการสอบกรมธนารักษ์

คำแนะนำในการสอบกรมธนารักษ์

คำแนะนำในการสอบกรมธนารักษ์
ผู้ที่จะเข้าสอบกรมธนารักษ์ได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ส่วนแนวข้อสอบเป็นข้อสอบ แบบที่ไม่ต้องวิเคราะห์ ออกเนื้อหาตรงๆ ควรอ่านหนังสือให้มากๆ
ในการสัมภาษณ์ กรรมการน่ารักดีเป็นกันเองให้แนะนำตัวเอง ถามถึงลักษณะงานที่เราทำปัจจุบัน คิดอย่างไรกับงานราชการ ส่วนมากจะพูดคุยทั่วไป ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของกรมฯ กรรมการไม่ได้ถามคำถามที่เราตอบไมได้ เช่น รู้เรื่องบัญชีระบบ GM ไหม รู้ไหมใครเป็นคนควบคุมดูแล คุณจะมีวิธีปรับบัญชีที่ใช้อยู่มาใช้กับระบบGM อย่างไร

การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย
นอกจากนี้ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017