ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 255
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 255

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 255

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 2559 / หลายอัตรา

1.ตำแหน่ง     ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

จำนวน 10 ตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ    4 ม.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59

รายละเอียดงาน    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม จัดทำข้อมูล หรือผลการดำเนินงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
เงื่อนไข/ หมายเหตุ

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

5. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้

6. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด  หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

2.ตำแหน่ง    ลูกจ้างโครงการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรฯ

จำนวน 15 ตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ    3 มิ.ย. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59

รายละเอียดงาน

1. ตรวจรับใบสมัครลูกค้าที่สมัครใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร

2. ลงทะเบียนการรับเอกสารในระบบ

3. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบ

4. ประสานงานกับสาขาและ Direct Sales เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้า  5. นำส่งเอกสารกับ NBC Consent ให้กับหน่วยสืบค้น NBC ของธนาคาร

6. นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบชุดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้กับหน่วยบันทึกข้อมูล

เงื่อนไข

อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00

เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00

ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

หมายเหตุ     ระยะเวลาสัญญา : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงมกราคม 2560

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร

2. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

4. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  7. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสิน ตึก@สาทร กรุงเทพมหานคร

3.ตำแหน่ง    ลูกจ้างปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการกลาง

จำนวน 5 ตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ    7 ก.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59
รายละเอียดงาน

เงื่อนไข     ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโทเกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00 อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

หมายเหตุ

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50  3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.4

3) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5. เพศชาย (เฉพาะปฏิบัติงานที่หน่วยรักษาความปลอดภัย) ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร หนักไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18.5-30 จบการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือผ่านการเป็นทหาร และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

7. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วิธีสมัคร : สมัครออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบจากธนาคารออมสิน / สมัครงาน

งานราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบธนาคารออมสิน

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบเรื่องเลขอนุกรม
4 เงื่อนไขทางภาษา
5 อุปมาอุปไมยแบบภาพทรงเรขา
6 แนวข้อสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
7 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
8 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน
9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานธนาคารออมสิน

 
ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com 

Untitled-1

12

ศูนย์รวมข้อสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017