Home / ข่าวเปิดสอบ / สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59
สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59

เพศชาย จำนวน12 ตำแหน่ง ได้แก่ 

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส1 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส1 จำนวน 20 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส1 จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 5 อัตรา

6. ตำแหน่งคนประจำรถ (บรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดถัย บ1 จำนวน 25 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 50 อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำรถย่อยกิ่งไม้) บ1 จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา

12. ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 60 อัตรา

เพศหญิง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 

1. ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คือ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ฯลฯ และต้องมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการโยธา (ชั้น 2) ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.)

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือก กำหนดวันสอบและคัดเลือก และสถานที่สอบ ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการโยธา (ชั้น 2) ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0338 ในวันและเวลาราชการ

#แนวข้อสอบสำนักสิ่งแวดล้อม ทุกตำแหน่ง

 

#แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
5 ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
6 การดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย
7 แนวข้อสอบสรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบพนักงานพิมพ์แบบ สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 การออกแบบแม่พิมพ์
7 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
8 ความรู้เรื่องการออกแบบ
9 ความรู้เบื้องต้นในการวาดเส้น
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบคนประจำรถ สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
8 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
10 แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบพนักงานสถานที่ สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ
อ10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบคนสวน สำนักสิ่งแวดล้อม
1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนและภูมิทัศน์
10 ออกแบบจัดสวน
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักสิ่งแวดล้อม
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Line@

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top