ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ / นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

pv15 นักทรัพยากรบุคคล

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
4 การวางแผนกำลังคน
5 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
6 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
12 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
MP3 – P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<

>> สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<
                               สั่งซื้อที่                                    


ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

  1. ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5

ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  

  1. ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4

ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี

  1. ธนาคารกรุงไทยสาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1

ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี 

**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ 

หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

นักทรัพยากรบุคคล  สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

01.สอบภาค ก สำนักงาน กพ
02.ปลัดอำเภอ
03.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
04.ครูผู้ช่วย กทม
05.ครูผู้ช่วย สพฐ
06.ครู กศน สำนักงาน กศน
07.ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
08.พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
09.นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
10.ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
11.ธนาคาร
12. ธนาคาร ธกส
13. TOT ทีโอที CAT กสท
14.การประปานครหลวง กปน
15.การประปาส่วนภูมิภาค กปภ
16.การไฟฟ้ฝ่ายผลิต  กฟผ
17.การไฟฟ้านครหลวง  กฟน
18.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กฟภ
19.การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
20.ไปรษณีย์ไทย
21.การท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
22.นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
23.กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
24.กรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
25.กองบัญชาการกองทัพไทย
26.ช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
27.กองทัพอากาศ
28.กรมธนารักษ์
29.กรมบัญชีกลาง
30.กรมศุลกากร
31.กรมสรรพกร
32.กรมสรรพสามิต
33.สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
34.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
35.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
36.กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
37.กรมกิจการเด็กและเยาวชน
38.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
39.การเคหะแห่งชาติ
40.สน ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
41.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
42.กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
43.กรมชลประทาน
44.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
45.กรมประมง
46.กรมปศุสัตว์
47.กรมพัฒนาที่ดิน
48.กรมวิชาการเกษตร
49.กรมส่งเสริมการเกษตร
50.กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
51.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
52.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
53.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
54.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
55.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
56.กรมการขนส่งทางบก
57.กรมการบินพลเรือน
58.กรมเจ้าท่า
59.กรมทางหลวง
60.กรมทางหลวงชนบท
61.กรมควบคุมมลพิษ
62.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
63.กรมทรัพยากรธรณี
64.กรมทรัพยากรน้ำ
65.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
66.กรมป่าไม้
67.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
68.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
69.กรมอุตุนิยมวิทยา
70.สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
72.กรมธุรกิจพลังงาน
73.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
74.กรมการค้าภายใน
75.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
76.กรมทรัพย์สินทางปัญญา
77.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
78.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
79.กรมการปกครอง
80.กรมการพัฒนาชุมชน
81.กรมที่ดิน
82.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
83.กรมโยธาธิการและผังเมือง
84.กรมคุมประพฤติ
85.กรมบังคับคดี
86.กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
87.กรมราชทัณฑ์
88.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
89.ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
90.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
91.สำนักกิจการยุติธรรม
92.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
93.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
94.สำนักงานศาลปกครอง
95.สำนักงานศาลยุติธรรม
96.สำนักงานอัยการสูงสุด
97.อัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
98.กรมการจัดหางาน
99.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
100.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
101.สำนักงานประกันสังคม
102.กรมการศาสนา
103.กรมศิลปากร
104.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
105.กรมวิทยาศาสตร์บริการ
106.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
107.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
108.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
109.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
110.สำนักงานการศึกษาเอกชน
111.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
112.กรมการแพทย์
113.กรมควมคุมโรค
114.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
115.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
116.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
117.กรมสุขภาพจิต?
118.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
119.โรงพยาบาล สสจ
120.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
121.กรมส่งเสริมการส่งออก
122.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
123.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
124.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
125.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
126.สหกรณ์ออมทรัพย์
127.กรมประชาสัมพันธ์
128.รัฐสภา
129.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
130.สำนักงบประมาณ
131.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
132.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
133.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
134.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
135.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
136.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
137.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
138.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
139.คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
140.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ปปช
141.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
142.สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
143.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
144.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
145.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017