ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: คำแนะนำในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (page 3)

Tag Archives: คำแนะนำในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Feed Subscription

คำแนะนำในการสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. เป็น ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานประกันสังคม

คำแนะนำในการสอบสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ( Social Security Office) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อให้ประเทศไทยมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. (Office of the Narcotics Control Board) เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานดูแลงานธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามย ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ ในการสอบเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คำแนะนำในการสอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในการสอบเข้ารับราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

การเตรียมตัวสอบ ในการสอบเข้ารับราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้าส.ป.ก. จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมิ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คำแนะนำในการสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คำแนะนำในการสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ในการสอบเข้าสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส จะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้บริหาร โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คำแนะนำในการสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ที่จะเข้าสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แล ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คำแนะนำในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ขั้นตอนในการสมัครก็กรอกใบสมัคร และไปตามโต๊ะ ตรวจเอกสาร ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท และได้ชมวิดิทัศน์แนะนำสำนักงานฯ พร้อมทั้งได้ฟังแนวข้อสอบ เนื้อหาคร่าวๆ จากหัวหน้าแผนกสรรหาฯ ของสำนักฯ ทำให้ทราบแนวข้อสอบคร่าวๆ จ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017