Home / Tag Archives: ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Tag Archives: ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Feed Subscription

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเชรามิก

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเชรามิก

เซรามิกดั้งเดิม ทำมาจากวัสดุชนิดใด ตอบ  ดินเหนียว เซรามิก(ceramic)  หมายความว่าอย่างไร ตอบ  สิ่งที่ถูกเผา เซรามิก เมื่อจำแนกออกตามสมบัติ และการนำวัสดุไปใช้ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม  อะไรบ้าง ตอบ   4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ – เซรามิกส์ที่เป็นวัสดุโครงสร้าง และวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น อิฐ ท่อ กระเบื้องปูพื้น ก ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ OTOP

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ OTOP

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ตอบ  พ.ศ. 2544 OTOP มีชื่อย่อมาจากอะไร ตอบ   โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบในสมัยของใคร ตอบ  ทักษิณ ชินวัตร ไทยรับแนวคิดการดำเนินโครงการ OTOP มาจากประเทศใด ตอบ   ญี่ปุ่น คณะกรรมการอ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

Probation Officer คืออะไร ตอบ   พนักงานคุมประพฤติ จงอธิบายความสำคัญของงานคุมประพฤติ ตอบ   การคุมประพฤติเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ด้วยวิธีการไม่ควบคุมตัว โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ การคุมประพฤติจึงเป็นวิธีที่เปลี่ยนแนวความคิดจากวิธีการล ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด

วัตถุระเบิดคืออะไร ตอบ   วัตถุระเบิดคือ สสารที่เมื่อถูกความร้อนการกระแทกการเสียดสีที่พอเหมาะจะเกิดการเปลี่ยนสภาพ จากสถานะเดิมไปเป็นแก๊สปริมาณ มหามาร ในเวลารวดเร็วซึ่งเราใช้ความสามารถนี้นำมาใช้ประโยชน์ทั้งที่ดีและไม่ดี วัตถุระเบิดแสวงเครื่องคืออะไร ตอบ  วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง  คือ   การนำสารเคมีหรืออ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

“พลังงาน” คืออะไร ตอบ               “พลังงาน” (Energy) มีการกล่าวถึงในความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นส้าคัญ โดยอาจมีการก้าหนดให้หมายถึง แรง (Force) งาน (Work) ความร้อน (Heat) หรือ ก้าลังงาน (Power) ในความเข้าใจของคนทั่วไป “พลังงาน” อาจหมายถึง เชื อเพลิงที่ใช้ในการหุงหา ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบใดในการจัดสินค้าออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ตอบ    ระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ในการจัดสินค้า ออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ระบบนี้แบ่งสินค้าออกเป็น 21 หมวด 91 ตอน แต่ละตอนจะประกอบด้วยประเภทและประเภทย่อยแตกต่างกัน ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

คำว่า โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาใด ตอบ  มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยัง ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ชนิด ประเภท และชั้นพันธุ์ ของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) คือ ตอบ  เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น เมล็ดพันธุ์มีกี่ชั้น อะไรบ้าง ตอบ   4   ชั้น  ได้แก่ เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

“ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง ตอบ  ๑ . เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ ใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดย บันทึกข้อมูล หรือ รหัส ไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีกา ...

Read More »
Scroll To Top