ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Tag Archives: ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Feed Subscription

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเชรามิก

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเชรามิก

เซรามิกดั้งเดิม ทำมาจากวัสดุชนิดใด ตอบ  ดินเหนียว เซรามิก(ceramic)  หมายความว่าอย่างไร ตอบ  สิ่งที่ถูกเผา เซรามิก เมื่อจำแนกออกตามสมบัติ และการนำวัสดุไปใช้ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม  อะไรบ้าง ตอบ   4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ – เซรามิกส์ที่เป็นวัสดุโครงสร้าง และวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น อิฐ ท่อ กระเบื้องปูพื้น ก ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ OTOP

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ OTOP

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ตอบ  พ.ศ. 2544 OTOP มีชื่อย่อมาจากอะไร ตอบ   โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบในสมัยของใคร ตอบ  ทักษิณ ชินวัตร ไทยรับแนวคิดการดำเนินโครงการ OTOP มาจากประเทศใด ตอบ   ญี่ปุ่น คณะกรรมการอ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

Probation Officer คืออะไร ตอบ   พนักงานคุมประพฤติ จงอธิบายความสำคัญของงานคุมประพฤติ ตอบ   การคุมประพฤติเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ด้วยวิธีการไม่ควบคุมตัว โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ การคุมประพฤติจึงเป็นวิธีที่เปลี่ยนแนวความคิดจากวิธีการล ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด

วัตถุระเบิดคืออะไร ตอบ   วัตถุระเบิดคือ สสารที่เมื่อถูกความร้อนการกระแทกการเสียดสีที่พอเหมาะจะเกิดการเปลี่ยนสภาพ จากสถานะเดิมไปเป็นแก๊สปริมาณ มหามาร ในเวลารวดเร็วซึ่งเราใช้ความสามารถนี้นำมาใช้ประโยชน์ทั้งที่ดีและไม่ดี วัตถุระเบิดแสวงเครื่องคืออะไร ตอบ  วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง  คือ   การนำสารเคมีหรืออ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

“พลังงาน” คืออะไร ตอบ               “พลังงาน” (Energy) มีการกล่าวถึงในความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นส้าคัญ โดยอาจมีการก้าหนดให้หมายถึง แรง (Force) งาน (Work) ความร้อน (Heat) หรือ ก้าลังงาน (Power) ในความเข้าใจของคนทั่วไป “พลังงาน” อาจหมายถึง เชื อเพลิงที่ใช้ในการหุงหา ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบใดในการจัดสินค้าออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ตอบ    ระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ในการจัดสินค้า ออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ระบบนี้แบ่งสินค้าออกเป็น 21 หมวด 91 ตอน แต่ละตอนจะประกอบด้วยประเภทและประเภทย่อยแตกต่างกัน ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

คำว่า โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาใด ตอบ  มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยัง ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ชนิด ประเภท และชั้นพันธุ์ ของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) คือ ตอบ  เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น เมล็ดพันธุ์มีกี่ชั้น อะไรบ้าง ตอบ   4   ชั้น  ได้แก่ เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

“ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง ตอบ  ๑ . เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ ใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดย บันทึกข้อมูล หรือ รหัส ไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีกา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017