Home / Tag Archives: นักจัดการงานทั่วไป

Tag Archives: นักจัดการงานทั่วไป

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปปช.

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปปช.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปปช. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4. ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5. การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ (ถาม – ตอบ) ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 2 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค 3 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 4 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 5 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ 6 สรุปสาระสำคัญระเบีย ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 8 ความร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 8 ความร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 สาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510 4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2 แนวข้อสอบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 7 คว ...

Read More »
Scroll To Top