ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักจัดการงานทั่วไป

Tag Archives: นักจัดการงานทั่วไป

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปปช.

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปปช.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปปช. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4. ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5. การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ (ถาม – ตอบ) ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 2 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค 3 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 4 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 5 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ 6 สรุปสาระสำคัญระเบีย ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 8 ความร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 8 ความร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 สาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510 4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2 แนวข้อสอบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 7 คว ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017