Home / Tag Archives: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tag Archives: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Feed Subscription

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

pv17 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 3 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 5 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์ 6 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบ ...

Read More »

[LOAD]แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ง.

[LOAD]แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ง.

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ง. 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 5 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบคว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6 มาตรฐานด้านการบริ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและทฤษฎี 2 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและทฤษฎี 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT 5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6 แนวข ...

Read More »
Scroll To Top