ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tag Archives: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Feed Subscription

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

pv17 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 3 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 5 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์ 6 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบ ...

Read More »

[LOAD]แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ง.

[LOAD]แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ง.

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ง. 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 5 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบคว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6 มาตรฐานด้านการบริ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและทฤษฎี 2 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและทฤษฎี 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT 5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6 แนวข ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017