Home / Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Feed Subscription

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 6 แนวข้อสอบการใช้ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี 7 แ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

pv9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร 4 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 7 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและกา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังกา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง 2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชกา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อัง ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2 แนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการ ...

Read More »
Scroll To Top