Home / Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Feed Subscription

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อัง ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารควา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 4 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 5 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 9 แนวข้อสอบเรื่องก ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 การวิเคราะห์งบการเงิน 9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประม ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 6 แนวข้อสอบการใช้ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี 7 แ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

pv9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร 4 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 7 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและกา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังกา ...

Read More »
Scroll To Top