ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Feed Subscription

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อัง ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารควา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 4 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 5 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 9 แนวข้อสอบเรื่องก ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 การวิเคราะห์งบการเงิน 9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประม ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 6 แนวข้อสอบการใช้ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี 7 แ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

pv9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร 4 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 7 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและกา ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังกา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017