ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Tag Archives: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Feed Subscription

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 สรุป – แผนพัฒนาเศ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 การบริหารแผนงาน โครงการ 8 การต ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบริหารแผนง ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่กา ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pv4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบริหารแผนง ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 3 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) 4 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 5 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 6 ความรู้ในการเขียนโครงการ 7 การบริหารแผนงาน และการ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบริหารแผนง ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017