Home / Tag Archives: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Tag Archives: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Feed Subscription

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 สรุป – แผนพัฒนาเศ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 การบริหารแผนงาน โครงการ 8 การต ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบริหารแผนง ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่กา ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pv4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบริหารแผนง ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 3 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) 4 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 5 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 6 ความรู้ในการเขียนโครงการ 7 การบริหารแผนงาน และการ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบริหารแผนง ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์อ ...

Read More »
Scroll To Top