Home / Tag Archives: นิติกร

Tag Archives: นิติกร

Feed Subscription

นิติกร

นิติกร

pv13 นิติกร 1 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา 5 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา 6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กฎหมายปกครอง 8 กฎหมายทั่วไป 9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กฎหมายปกครอง 8 กฎหมายทั่วไป 9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบ นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย 2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test 3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท. 4 กฎหมายทั่วไป 5 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา 6 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 7 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ป ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. 3 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก. 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญ ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับนิติกร 25 กพ -11 มีนา 2559

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับนิติกร 25 กพ -11 มีนา 2559

รับ 5 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบรับราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง :    นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    17,500-19,250 บาท ปร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ นิติกร การประปานครหลวง (กปน)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร การประปานครหลวง (กปน) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง  2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง  3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  5 ความสามารถด้านเหตุผล  6 ความสามารถทางด้านตัวเลข  7 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ ...

Read More »
Scroll To Top