ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นิติกร

Tag Archives: นิติกร

Feed Subscription

นิติกร

นิติกร

pv13 นิติกร 1 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา 5 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา 6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กฎหมายปกครอง 8 กฎหมายทั่วไป 9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กฎหมายปกครอง 8 กฎหมายทั่วไป 9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบ นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย 2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test 3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท. 4 กฎหมายทั่วไป 5 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา 6 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 7 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ป ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. 3 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก. 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญ ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับนิติกร 25 กพ -11 มีนา 2559

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับนิติกร 25 กพ -11 มีนา 2559

รับ 5 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบรับราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง :    นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    17,500-19,250 บาท ปร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ นิติกร การประปานครหลวง (กปน)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร การประปานครหลวง (กปน) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง  2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง  3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  5 ความสามารถด้านเหตุผล  6 ความสามารถทางด้านตัวเลข  7 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017