Home / Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ 6 แนวข้อสอบเครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ พนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 7 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร ส่งเป็นไฟล์ทา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 6 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น 7 ความรู้เบื้องต้นเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : te ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 5 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT 6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน น ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความรู้ทางด้านการเงินการเงิน บัญชี และการพัสดุ 5 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 6 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 7 ระบบสายไฟ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 5 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบ 7 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 แนวข้อสอบ Microsoft Excel  จากสนามสอบจริง 6 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง 7 แนวข้อสอบการใช้โป ...

Read More »
Scroll To Top