Home / Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

Feed Subscription

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ) 6. ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 6. ถาม-ต ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบสุขศึกษา 6. แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7. การปฐ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 6. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 7. แนวข้อสอบกฎหมา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 5. แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ 6. ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 7. ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. พันธุศาสตร์เบื้องต้น 6. การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 6. ถา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 6. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6. แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 7. ระเบียบการ ...

Read More »
Scroll To Top