ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Feed Subscription

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 5 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5  แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบี ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศร ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

pv11 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 4 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 ความรู้ทั่วไป ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง 2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าร ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553 5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017