Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Feed Subscription

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 5 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5  แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบี ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศร ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

pv11 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 4 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 ความรู้ทั่วไป ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง 2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าร ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553 5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »
Scroll To Top