ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (page 2)

Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Feed Subscription

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี‬ กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี‬ กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี‬ กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 4 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2 ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี 5 การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 6 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 8 แนวข้อสอบเรื่องการเงิ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543 8 แนวข้อสอบสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบข ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การวิเคราะห์งบการเงิน 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ถาม ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 7 แนวข้อสอบพระราชบัญ ...

Read More »

เก็ง#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (กทม)

เก็ง#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 แนวข้ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017