ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (page 3)

Tag Archives: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Feed Subscription

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี DSI

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 5 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบห ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 7 แนวข้อสอบพระราชบัญ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมสุขภาพและบริการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมสุขภาพและบริการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมสุขภาพและบริการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ 4 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี 5 ระเบียบการเบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การวิเคราะห์งบการเงิน 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 ถาม – ตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ 3 แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ. ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017