ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานธุรการ

Tag Archives: เจ้าพนักงานธุรการ

Feed Subscription

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 4 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ DSI

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางก ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ 5 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 7 แนวข้อสอบความรู้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017