Home / Tag Archives: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tag Archives: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Feed Subscription

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูต ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 4 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 5 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน 7 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป ก ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผน ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 6 แนวข้อสอบกา ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย รวมทุกอย่างที่ออกสอบ   1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย 2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย 3 ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 ถาม – ตอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย 2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย 3 ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 ถาม – ตอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ...

Read More »
Scroll To Top