ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์

Tag Archives: แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กฟภ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กฟภ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 5 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 5 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษา 2 พรบ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550 3 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 พรบ. ราชภัฎ  2547 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบรู้ความ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  กรมสรรพากร

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 สรุปสาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 6 การวางแผนกำลังคน 7 นโยบายใ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 สรุปสาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 6 การวางแผนกำลังคน 7 นโยบายใ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017