ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงการต่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.2525 6 นโยบายความมั่นคงปลอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตานัย 5 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม (Algorithm and Programming) 6 แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหา  ผังงานฐานข้อมูล, ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 ความรู้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม- ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 ประมวลรัษฎากร 8 พรบ.ว่าด้วยการกระท ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี 2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 3 สรุปสาระสำคัญสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้ ...

Read More »

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 2560 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเค ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5 แนวข้อสอบ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017