ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในข ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง 2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี 2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 3 สรุปสาระสำคัญสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 5 พรบ.วิธีการงบประม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ปลัดกระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ปลัดกระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ปลัดกระทรวงการคลัง 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 3 ระเบียบกระทรวงการคลังํว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 4 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551 5 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (ฉบับที่  ๒) 3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 5 พระราชบัญญัต ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017