Home / Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 6 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวข้อสอบก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 3 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) 4 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 5 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 6 ความรู้ในการเขียนโครงการ 7 การบริหารแผนงาน และการ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำระ (กปร)

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำระ (กปร)

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำระ (กปร) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน (กปร) 2 หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 4 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 5 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 6 แนว ...

Read More »

[แนวข้อสอบ]นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[แนวข้อสอบ]นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 5 ...

Read More »

(อัพเดต)แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

(อัพเดต)แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศาลรัฐธรรมนูญ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศาลรัฐธรรมนูญ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 6 การบริห ...

Read More »
Scroll To Top