ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามาร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 สรุปนโยบายการพัฒนาการเกษตร 4.0 3 บทบาท มกอช. เกี่ยวข้องกับนโยบาย Thailand 4.0 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 5 การสื่อสารและการประสานงาน 6 การบริหารแผนงาน โครงการ 7 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 8 การติ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 6 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวข้อสอบก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกิจการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 3 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) 4 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 5 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 6 ความรู้ในการเขียนโครงการ 7 การบริหารแผนงาน และการ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017